EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk

Tittel

Public consultation for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.12.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har gjennomført en evaluering ("Fitness Check") av EUs forbruker- og markedsføringslovgivning og vurderer nå hvordan resultatene fra evalueringen skal følges opp.

Formålet med kommisjonens evaluering var å vurdere om EUs forbrukerregelverk virker etter hensikten og ikke har utilsiktede konsekvenser. Evalueringen omfattet seks sentrale direktiver på forbrukerområdet:

• direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF),

• direktivet om forbrukarvern ved opplysning om prisar på forbruksvarer (98/6/EF),

• direktivet om villedende og sammenlignende reklame (2006/114/EF),

• direktivet om nedlegging av forbud med hensyn til vern av forbrukernes interesser (2009/22/EF),

• direktivet om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (99/44/EF) og

• direktivet urimelige vilkår i forbrukeravtaler (93/13/EØF).

I tillegg har direktivet om forbrukerrettigheter (2011/83/EU) vært gjenstand for en separat evaluering. Store deler av norsk forbrukerlovgivning bygger på disse direktivene. Dette gjelder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og markedsføringsloven.

Kommisjonen la frem sin sluttrapport med resultatene fra evalueringen 23. mai 2017. Rapporten finnes på http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332. Konklusjonen fra gjennomgangen er at forbrukerregelverket fortsatt er "fit for purpose", men at det trengs en mer effektiv håndheving og at bevisstheten om regelverket burde styrkes. Det ble også anbefalt flere regelverksendringer, som kommisjonen nå vurderer. Endringene gjelder blant annet:

• Om det er behov for strengere og mer samordnede sanksjoner ved brudd på forbrukerlovgivningen

• Om forbrukere bør har rett til erstatning ved ulovlig markedsføring

• Om det bør tydeliggjøres hvilke rettigheter og plikter som gjelder ved forbrukerkjøp på internettplattformer

• Om forbrukere bør ha lik rett til informasjon og angrerett der digitale tjenester kjøpes med persondata som med penger

I etterkant av rapporten har kommisjonen høsten 2017 hatt utfyllende konsultasjoner, med konkrete spørsmål for å vurdere oppfølging.

Det antas at kommisjonen vil fremme konkrete forslag våren 2018.

For å ivareta norske interesser, herunder et sterkt forbrukervern, vil forslagene bli sendt på høring med sikte på å utarbeide en norsk posisjon og eventuelt også en EFTA-posisjon på forslagene. Endringer i direktivene vil ventelig innebære nasjonale lovendringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det kan ikke fastslås rettslige konsekvenser før det legges fram konkrete forslag.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det kan ikke fastslås økonomiske og administrative konsekvenser før det legges fram konkrete forslag.

Status
Det er ikke framlagt forslag til regelverksendringer. Dette vil ventelig skje våren 2018

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
12.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet