Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.4.2016, dansk utgave)

Stærkere og mere intelligente grænser i EU: Kommissionen fremsætter forslag til oprettelse af et ind- og udrejsesystem
Europa-Kommissionen fremsætter i dag sit ændrede forslag til forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem for at fremskynde, lette og styrke grænsekontrolprocedurerne for ikke-EU-borgere, der rejser til EU.

Ind- og udrejsesystemet vil modernisere forvaltningen af de ydre grænser ved at forbedre kvaliteten og effektiviteten af kontrollen og være en hjælp for medlemsstaterne, når de skal kontrollere det stigende antal personer, der rejser ind i og ud af EU. Det lovgivningsmæssige forslag indgår som en del af en større pakke om intelligente grænser, hvor der tages fat på den rolle, som IT-systemer spiller, når det drejer sig om at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, den interne sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, sagde: "Brugen af nye teknologier kan være med til at forvalte strømmen af rejsende, der ankommer til vores ydre grænser, og samtidig løse problemerne i forbindelse med irregulær migration og øge den interne sikkerhed. I dag afhjælper vi en vigtig mangel ved vores IT-systemer og træffer konkrete foranstaltninger for at gøre vores grænser stærkere, mere intelligente og mere effektive med henblik på det stadig stigende antal rejsende, som kommer til EU."

Det foreslåede ind- og udrejsesystem vil muliggøre en effektiv forvaltning af de tilladte kortvarige ophold, øge automatiseringen af grænsekontrollen og medføre, at grænsevagterne i højere grad opdager falske dokumenter og identitetssvig. Systemet vil finde anvendelse på alle ikke-EU-borgere, som får indrejse med henblik på et kortvarigt ophold i Schengenområdet (højst 90 dage i et tidsrum på 180 dage).

Følgende vil blive registreret i systemet: navn, type rejsedokument og biometriske data samt ind- og udrejsedato og -sted. Dette vil gøre det lettere for rejsende i god tro at passere grænsen, at opdage personer, der bliver længere, end de har tilladelse til, og at identificere personer uden dokumenter i Schengenområdet. Også afslag på indrejse vil blive registreret i systemet.

Ind- og udrejsesystemet vil erstatte det nuværende system med manuel stempling af pas, som er tidskrævende, ikke giver pålidelige oplysninger ved grænsepassage og ikke gør det muligt at opdage personer, der er blevet længere, end de har tilladelse til, eller at behandle sager, hvor en person har mistet sine rejsedokumenter, eller de er blevet ødelagt.

Baggrund
I det foreslåede system lagres alfanumeriske og biometriske data (en kombination af fire fingeraftryk og et ansigtsbillede). Der er fastsat bestemmelser om hensigtsmæssige databeskyttelsesforanstaltninger og strenge adgangsrettigheder, jf. EU's databeskyttelsesregler. Systemet består af en central database, der er koblet til de nationale indrejsesteder. Der vil blive sikret interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS (visuminformationssystemet). I udkastet til forordning fastsættes det, at medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og Europol vil få adgang til oplysningerne i systemet på nøje fastsatte betingelser.

Pakken indeholder også et ændret forslag til forordning om ændring af Schengengrænsekodeksen med henblik på at integrere de tekniske ændringer, som det foreslåede ind- og udrejsesystem vil medføre. Disse ændringer vil give tredjelandsstatsborgere adgang til selvbetjeningssystemer og e-gates, gøre det muligt at automatisere bestemte faser af kontrolproceduren og sætte de medlemsstater, der ønsker det, i stand til at indføre nationale programmer for registrerede rejsende.

I meddelelsen om bedre og mere intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed, der fremlægges parallelt hermed, ses der nærmere på, hvordan IT-systemer kan blive mere effektive og forbedre forvaltningen af de ydre grænser og den interne sikkerhed i EU. Det undersøges, hvordan de eksisterende systemer kan forbedres, der indkredses eventuelle mangler, og det fremhæves, hvor vigtigt det er, at systemerne er interoperable (samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet