EU-strategi for Arktis

Tittel

Felles meddelelse til Europaparlamentet og Rådet. En integrert EU-politikk for Arktis

Joint Communication to the European Parliament and the Council. An integrated European Union Policy for the Arctic

Siste nytt

Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 16.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016)

EUs nye Arktis-politikk lagt fram

I dag la Europakommisjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini, fram forslag til en ny Arktis-strategi. Den gir retningslinjer for EUs arbeid de kommende årene. I alt foreslås det 39 tiltak for å trappe opp engasjementet i regionen.

EU-strategien framhever fire prioriterte områder:

• Klimaendringer
• Miljøbeskyttelse
• Bærekraftig utvikling
• Internasjonalt samarbeid

Ifølge pressemeldingen er det tatt hensyn til dagens EU-lovgivning, blant annet forpliktelser til å redusere klimagassutslippene. Strategien underbygger og supplerer medlemslandenes egne Arktis-strategier. Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Polen, Sverige og Storbritannia har utarbeidet nasjonale dokumenter. Frankrike, Nederland og Spania skal etter planen legge fram sine planer i løpet av 2016.

Forslaget til en ny EU-politikk for Arktis bygger på anbefalinger fra Rådet og Parlamentet i 2014, hvor det var ønske om et større EU-engasjement i Arktis. I strategien vises det til at Finlands formannskap i Arktis Råd i perioden 2017-19 vil gi økte muligheter for europeisk innflytelse i regionen.

Strategien skal nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det: «Gjennom utadrettet virksomhet i Brussel og dialog med EUs institusjoner og medlemsland vil regjeringen ivareta norske interesser. Det er særlig viktig å bidra til at EU fremhever havretten som det styrende rammeverket i nordområdene og Arktis, og at en god balanse mellom bruk og vern av naturressursene vektlegges».

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Annen informasjon