EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020

EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. EUs handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. Fremskynding av forvaltningens digitale omstilling
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU eGovernment Action Plan 2016-2020. Accelerating the digital transformation of government

Dansk departementsnotat offentliggjort 30.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016)

Ny handlingsplan for e-forvaltning

Felles koordinering og samarbeid mellom Kommisjonen og medlemslandene skal gi bedre tilgjengelighet og mer bruk av e-tjenester i offentlig forvaltning. Bransjen etterlyser en norsk handlingsplan.

Europakommisjonen presenterte 19. april planene for en digitalisering av industrien, herunder en strategi for skytjenester rettet mot forskning og teknologi, og en ny handlingsplan for e-forvaltning, alle initiativ knyttet til strategien for et digitalt indre marked.

Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 har som mål å modernisere offentlig forvaltning og bidra til å virkeliggjøre det digitale indre marked. Handlingsplanen inneholder 20 initiativ som skal lanseres i 2016 og 2017. Kommisjonen ønsker blant annet å:

• Opprette en digital felles portal, hvor brukere kan få informasjon og hjelp til problemløsning slik at de skal kunne fungere effektivt over grensene.

• Koble sammen alle virksomhetsregistre og konkursregistre, og knytte dem til en portal for «e-justice», som skal fungere som det eneste kontaktpunktet.

• Starte et pilotprosjekt med forvaltninger som skal bruke «kun en gang»-prinsippet på virksomheter på tvers av grensene. «Kun en gang»-prinsippet innebærer at borgere og virksomheter bare trenger å oppgi samme informasjon en gang til offentlige myndigheter.

• Hjelpe medlemsland med å utvikle e-helsestjenester på tvers av grensene, som e-resepter og pasientdata.

• Påskynde overgangen til elektroniske offentlige innkjøp, e-signaturer og gjennomføringen av «kun en gang»-prinsippet i forbindelse med offentlige innkjøp.

• Etablere et system for elektronisk utveksling av informasjon om sosiale ytelser, Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), som skal støtte grensekryssende mobilitet av borgere. Systemet skal sikre samhandling mellom forvaltninger som administrerer sosiale ytelser, og omfatter også EFTA/EØS-landene.

Tidligere denne måneden la regjeringen frem stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag, og en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Digital samhandling mellom forvaltningsorganer og «kun en gang»-prinsippet er blant temaene i meldingen. Administrerende direktør i IBM Norge, Arne Norheim, savner en oversikt over hva som skal gjøres, når og i hvilken rekkefølge. Andre mener meldingen leverer på digitalisering innen offentlig sektor, men at den er for utydelig på samspillet med privat sektor.