EUs returpolitikk

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om EUs returpolitikkpolitikk

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

INDLEDNING
EU har siden 1999 arbejdet på at anlægge en samlet tilgang til migration, som omfatter harmonisering af indrejsebetingelser, de rettigheder, som tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold har, samt indførelse af juridiske foranstaltninger og praktisk samarbejde med henblik på at forhindre ulovlige migrationsstrømme.

I denne meddelelse sættes der fokus på EU's politik for tilbagesendelse af ulovlige indvandrere, som - sammen med effektiv grænseforvaltning, effektive sanktioner over for arbejdsgivere til tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel - er et vigtigt værktøj til at bekæmpe ulovlig indvandring, samtidig med at det sikres, at de pågældende personers grundlæggende rettigheder og værdighed respekteres i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og alle andre relevante internationale menneskerettighedskonventioner. Hvis EU's politik for lovlig indvandring og asyl skal være troværdig, er det afgørende, at tredjelandsstatsborgere, som ikke har nogen lovlig grund til at blive i EU eller til at få international beskyttelse, sendes tilbage.

I denne meddelelse beskrives de ændringer, der er sket i EU's tilbagesendelsespolitik i de senere år, der gives en analyse af virkningerne, og der fremsættes forslag til den fremtidige udvikling. Meddelelsen er en følge af Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet, som er hovedbestanddelen i EU-retten om tilbagesendelse (se nærmere oplysninger i meddelelsens del IV), samt den politiske forpligtelse, Kommissionen påtog sig til at aflægge rapport om overvågningen af de tilbagesendelsesaktioner, som Frontex koordinerer (se afsnit II.4.2), da den ændrede Frontex-forordning blev vedtaget i 2011.

Tilbagesendelsespolitikken hænger tæt sammen med tilbagetagelses- og reintegrationspolitikken, og begge er en integreret del af den samlede strategi for migration og mobilitet (SSMM), som er den overordnede ramme for den eksterne asyl- og migrationspolitik. Gennem den samlede strategi for migration og mobilitet tilstræber EU at styrke den politiske dialog og det operative samarbejde om migrationspørgsmål, herunder tilbagesendelse og tilbagetagelse, med tredjelande i god partnerskabsånd og på grundlag af fælles interesser. Selv om der ikke redegøres nærmere for EU's tilbagetagelsespolitik her, er den eksterne dimension af tilbagesendelsespolitikken central for sikringen af, at den er effektiv, og for behandlingen af spørgsmål såsom frivillig udrejse og reintegration i oprindelseslandene, samt for identifikationen af personer, der skal sendes tilbage, og udstedelsen af papirer til disse.