EØS-rådets konklusjoner mai 2015

Tittel

Conclusions of the 43rd meeting of the EEA Council (Brussels, 18 May 2015)

Siste nytt

Konklusjoner vedtatt av EØS-rådet 18.5.2015. Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt 20.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytts omtale 20.07.2015)

EØS-rådets konklusjoner - noe nytt?

Konklusjonene fra EØS-rådsmøtet ligner som vanlig konklusjonene fra tidligere møter. Stortingsbiblioteket har sett på forskjellene, og også hvordan teksten om gjennomføringen av den tredje energimarkedspakke og deltakelse i ACER har endret seg siden 2007.

EØS-rådet er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/EFTA-landene. Formålet er å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg. Møtene holdes to ganger i året. Statsråd Vidar Helgesen sa etter møtet at EØS-avtalen har vært en suksess, men understreket at det er viktig å følge opp avtalen kontinuerlig.

Etter hvert møte vedtas det felles konklusjoner. Teksten på konklusjonene fra mandagens møte kan ved første øyekast se helt lik ut som november-konklusjonene. De samme temaene går igjen: deltakelse i EUs byråer og programmer, forhandlinger om EØS-midlene og handel med landbruksprodukter, utestående rettsakter og TTIP. Det er imidlertid noen forskjeller, blant annet:

EØS-midlene: Det uttrykkes nå en større utålmodighet enn tidligere for å finne en løsning i forhandlingene: «the negotiations were still on-going and the progress achieved was still mixed». EØS-rådet ber om en økt innsats for å få en rask avklaring i forhandlingene. Ifølge Aftenposten kom Norge med et konkret tilbud på EØS-rådsmøtet om å øke EØS-midlene tilsvarende det EU øker sin pott for såkalte «samhørighetsmidler».

Utestående rettsakter: De siste konklusjonene har en mildere tone. På tross av at man understreker at etterslepet er for stort, brukes uttrykk som at EØS-rådet «called for continued work» og «urged all parties to engage constructively». (Oppdaterte tall for utestående rettsakter finnes i framdriftsrapporten som ble lagt fram på møtet.)

Deltakelse i EUs finanstilsyn: I konklusjonene fra begge de to siste rådsmøtene understrekes behovet for raskt å avslutte arbeidet som er nødvendig for å gjennomføre regelverket i EØS-avtalen. I november-konklusjonene omtales imidlertid arbeidet som «technical», noe som er fjernet fra mai-konklusjonene.

Energi og klima: I mai-konklusjonene er det tatt inn en tekst om EUs forslag om energiunion og det understrekes spesielt viktigheten av et nært samarbeid fram mot klimatoppmøtet i Paris.

TTIP: det vises til at man har kommet et steg videre siden forrige møte når det gjelder utveksling av informasjon. EØS-rådet viser til protokoll 12 i EØS-avtalen og oppfordret til å videreføre informasjonsutvekslingen. Protokoll 12 slår fast at når EU forhandler avtaler på gjensidig anerkjenning med tredjeland (for eksempel USA) skal også EU be landet konkluderer slike avtaler med EØS/EFTA-landene.

Europakommisjonen har de siste månedene åpnet sak mot flere EU-land for manglende gjennomføring av energilovgivning, og presser også på for at EUs tredje energimarkedspakke skal tas inn i EØS-avtalen. Energimarkedspakken har vært tema i alle (16) EØS-rådskonklusjonene siden forslaget ble lagt fram i 2007. Ordlyden har endret seg. I starten understreket man viktigheten av forslaget. Etter at «pakken» ble vedtatt i 2009 ble deltakelse i energiregulatorbyrået ACER et tema: «ensuring appropriate EEA EFTA participation» og «identify the appropriate level of EEA EFTA participation». I de to siste konklusjonene er dette endret til følgende tekst: «in particular encouraged the parties to identify mutually acceptable solutions for appropriate EEA EFTA participation».

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon