EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi

Tittel

Høring om innspill til en EU-strategi for en sirkulær økonomi

Public Consultation on the Circular Economy

Siste nytt

Norsk høringsinnspill oversendt til Kommisjonen 19.8.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.06.2015)

Europakommisjonen la 28. mai ut en offentlig høring om sirkulær økonomi. Høringen omfatter primært spørsmål knyttet til hele verdikjeden av et produkt - produksjon, forbruk og tilgang til sekundære råvarer.

En sirkulær økonomi skal bidra til å nå flere EU-mål knyttet til energiunionen, klimapolitikken og ressurseffektivitet. Dette har også betydning for grønn konkurransekraft i Norge.

Europakommisjonen skal etter planen legge fram en ny handlingsplan og et revidert forslag til avfallsregelverk innen utgangen av 2015.

Høringsfristen for innspill direkte til Europakommisjonens handlingsplan er 20. august 2015.

Bakgrunn
Den forrige Europakommisjonen la sommeren 2014 frem et omfattende forslag om sirkulær økonomi som en del av veikartet for ressurseffektivitet under Europa 2020-strategien. Det sentrale budskapet var at økt ressurseffektivitet er viktig for miljø, samtidig som det gir grønn konkurransekraft og nye jobber.

Den nye Europakommisjonen som tok over høsten 2014, valgte å trekke forslaget om endringer i avfallsregelverket. De varslet at den vil legge fram et mer ambisiøst forslag for en sirkulær økonomi i 2015.

Hensikt og omfang
Europakommisjonen ber om innspill til hvordan en politikk for sirkulær økonomi skal utformes for å stimulere til en konkurransedyktig grønn økonomi i Europa. Den sirkulære økonomien har som mål å fremme konkurranseevne, innovasjon, et høyt beskyttelsesnivå for mennesker og miljø, og bidra til vekst og jobbskaping.

Verdien av materialer og energi som brukes i produkter skal beholdes i verdikjeden. Det kan også gi forbrukerne mer holdbare og innovative produkter.

Det nye forslaget skal identifisere viktige virkemidler for hele verdikjeden – i produksjonsfasen, forbruksfasen og i markedet for bruk av sekundære råvarer. Aktuelle virkemidler som diskuteres, og som det ønskes innspill til, er produktdesign, offentlige anskaffelser, merking og produktinformasjon, avfallshåndtering og markeder for sekundære råvarer.

For eksempel kan bruk av prioriterte miljøgifter i produksjon av produkter påvirke deres potensial for materialgjenvinning.

Europakommisjonen ønsker også innspill til prioritering av hvilke sektorer som bør omfattes. Forskning, innovasjon og investeringer er nødvendig for en effektiv gjennomføring av initiativet. Forbedringer i forhold til ressurs- og energieffektivitet må gjøres i alle ledd.

I følge kommisjonen forutsetter sirkulær økonomi også en avfallspolitikk som tar hensyn til ulikheter i dagens avfallshåndtering mellom medlemslandene, og som generelt tar sikte på økt bruk av sekundære råvarer.

Norske myndigheter vil bidra med innspill i høringen. Andre norske aktører oppfordres også til å gi innspill til Europakommisjonen i denne høringsprosessen.

Som et ledd i å gi innspill til norske myndigheter, tar Miljødirektoratet imot skriftlige innspill på sin høringsside. Innspillene vil bli videresendt til Klima- og Miljødepartementet. Høringsfrist til norske myndigheter 30. juni

Sammendrag av innhold
Produksjonsfase: Utforming og sammensetning av et materiale eller produkt bestemmer om det egner seg for materialgjenvinning, har lang levetid eller er mulig å reparere. Det påvirker også dets miljøbelastning i en livsløpssammenheng ved å bestemme energibehov, avfallsproduksjon eller vannforbruk. Høringen ber om innspill til tiltak EU kan gjennomføre for å fremme sirkulær økonomi i produksjonsfasen, inkludert produktdesign, produksjon og bruk av råvarer.

Forbruksfase: Forbrukerperspektivet er en viktig del av den sirkulære økonomi. Forbrukeren velger hvilke produkter de vi ha, men disse valgene er påvirket av en rekke faktorer, bl a hva andre forbrukere mener, hvilken informasjon de får om produktet, hvilke service som følger med produktet, kostnader og andre fordeler knyttet til produktet.Høringen ber om innspill til hvordan fremme sirkulær økonomi i forbruksfasen.

Markedet for sekundære råvarer: Sekundære råvarer er materiale fra avfall som kan benyttes til materialgjenvinning i ny produksjon. De utgjør i dag en liten del av råvarer benyttet innen EU. Kvalitet og tilgang på sekundære råvarer avhenger i stor grad av hvordan avfallet blir behandlet, og grad av kildesortering som kilde for materialstrømmer. Høringen ber om innspill til hvilke barrierer som ligger til grunn for gode marked for sekundære råvarer.

Sektorvise tiltak: Det er stor variasjon i hvilke tiltak som er nødvendig for å tilpasse ulike sektorer til en sirkulær økonomi. Høringen ber om innspill til hvilke sektorer som bør prioriteres på EU-nivå, og hvilke tiltak eller handlinger som bør gjennomføres.

Hvilke faktorer som må gjennomføres for å nå sirkulær økonomi, inkludert innovasjon og investeringer: Utvikling av en sirkulær økonomi krever gjennomføring av en rekke faktorer som innbeærer ulike innovative løsninger, investering i teknologi og infrastruktur, og utvikling av nødvendige ferdigheter og kvalifikasjoner. Høringen ber om synspunkter på dette.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon