Strategi for EUs elnett

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Hvordan nå målet om 10% felles elektrisitetsmarked. Gjøre Europas elnett klar for 2020

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Achieving the 10% electricity interconnection target
Making Europe's electricity grid fit for 2020

Del av:

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 04.03.2015)

EU satsar på mellomlandskablar
Som ein del av «energiunionspakka» har Europakommisjonen lagd fram ei melding om mellomlandsforbindelser 25. februar. Innan 2020 skal alle medlemsland ha utanlandskablar med kapasitet tilsvarande 10 prosent av landets elektrisitetsproduksjonskapasitet. Seniorrådgjevar for energi Marit Schweiker rapporterar.

Større energiflyt mellom medlemslanda vil være eit viktig ledd for å realisere en felles energimarknad og energiunionen. Meir mellomlandskablar i EU vil kunne redusere CO2-utslepp når fornybar energi lettare kan integrerast i marknaden, også over landegrenser. I tillegg vil ein felles straummarknad føre til større konkurranse som effektiviserer ressursbruken og aukar forsyningssikkerheita.

Som energieksportør med EU som hovudmarknad har Norge stor interesse av ein betre integrert europeisk energimarknad. Meldinga gir status over kor godt medlemslanda er kopla saman og kva som står att for å realisere ein felles kraftmarknad.

Les rapporten om mellomlandsforbindelser her

Les også:

EU-delegasjonens rapport: Dette er energiunionen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.02.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Høring publisert
28.02.2015
Høringsfrist
28.02.2015
Annen informasjon