Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014

Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1921/2006 av 18. desember 2006 om framlegging av statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer i medlemsstatene
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States

Gjennomføringsrapport lagt fram 24.04.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

INDLEDNING
I artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1921/2006 af
18. december 2006 om fremsendelse af statistiske data vedrørende landinger af fiskevarer i medlemsstaterne (landingsforordningen) fastsættes følgende: "Senest den 19. januar 2010, og derefter hvert tredje år, forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistiske data, der udarbejdes i medfør af denne forordning, og herunder især om statistikkernes relevans og kvalitet. Denne rapport skal ligeledes indeholde en analyse af omkostningseffektiviteten af det system, der etableres til indsamling og bearbejdelse af statistiske data, samt angive bedste praksis med henblik på at mindske arbejdsbyrden for medlemsstaterne og højne statistiske datas anvendelighed og kvalitet."

Denne rapport dokumenterer medlemsstaternes og EFTA-landenes fremskridt, for så vidt angår bestemmelserne i landingsforordningen, i henhold til hvilken hver medlemsstat hvert år indberetter data vedrørende vægt, præsentation, anvendelse og gennemsnitspris for fiskevarer, der landes på dets område af fartøjer fra EU samt EFTA-landene.

De oplysninger, der indsamles i henhold til kontrolforordningerne1 i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, viser, at mange af de administrative data indhentes fra logbøger, landingsopgørelser, salgsnotaer og overtagelseserklæringer med henblik på kvoteovervågning og håndhævelse, som er medlemsstaternes primære datakilde.