Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/844 av 30. mai 2022 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative fremgangsmåter relatert til flybesetning i sivil luffart i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/844 of 30 May 2022 correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/844 retter opp oversettelsesfeil i svensk språkutgave av forordning (EU) nr. 1178/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2022/844 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/844 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2022/844 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 30. mai 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.05.2022
Anvendelsesdato i EU
20.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet