Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/90 av 21. januar 2022 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 med hensyn til de detaljerte delene av Unionens risikobaserte utvelgelsesmekanisme for valg av skip for inspeksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/90 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards the detailed elements of the Union risk-based targeting mechanism for selecting ships for inspection

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Effektiv håndhævelse af forpligtelsen til at aflevere affald til modtagefaciliteter i havne er afgørende for på effektiv vis at løse problemet med havaffald og andet affald fra skibsfarten, der ender i havmiljøet.

(2) En fælles risikobaseret udvælgelsesmekanisme for Unionen bør skabe ensartede betingelser for udvælgelse af skibe til inspektion i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv (EU) 2019/883.

(3) Ved oprettelsen af Unionens risikobaserede udvælgelsesmekanisme skal de relevante myndigheder i medlemsstaterne have et værktøj til at opfylde inspektionsforpligtelserne i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/883.

(4) For at vurdere risikoen for, at et skib ikke opfylder de forpligtelser, der er fastsat ved direktiv (EU) 2019/883, bør der tages højde for adskillige parametre, som tilsammen giver en tydelig indikation af risikoen. Disse parametre bør være: manglende overholdelse eller tegn på manglende overholdelse af kravene om aflevering af affald den tid, der er gået siden den seneste inspektion, tidligere rapporter om manglende overholdelse fra de relevante havnemyndigheder. foregående og næste anløbshavn, undtagelser for skibet og de oplysninger, der findes på SafeSeaNet og i THETIS-EU.

(5) For at skabe ensartede betingelser for udvælgelse af skibe til inspektion er det afgørende, at medlemsstaterne anvender en harmoniseret metode. Gennemførelsesretsakter vedtaget i medfør af direktiv (EU) 2019/883 bør derfor tage form af gennemførelsesforordninger.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2022
Anvendelsesdato i EU
13.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet