Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1344 av 1. august 2022 om de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1344 of 1 August 2022 laying down the technical specifications of data requirements for the topic ICT usage and e-commerce for the reference year 2023, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/2152 danner det generelle rammeverket for europeisk næringslivsstatistikk. Rammeforordningen dekker flere næringsstatistikker, inkludert området IKT-bruk. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1344 fastsetter tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2023, i samsvar med artikkel 7 i europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De 70 obligatoriske og 28 frivillige variablene som er med i undersøkelsen for 2023, er definert i vedlegget til gjennomføringsforordningen. Modulene for undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å tilfredsstille så mange behov som mulig knyttet til statistikk for bruk av IKT i næringslivet.

Den årlige metadatarapporten for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet i 2023 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2023. Den årlige kvalitetsrapporten for 2023 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2023.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
22.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet