Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1361 av 28. juli 2022 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgavene til vedkommende myndigheter ved gjennomføring av reglene som gjelder organisasjonene som er involvert i design og produksjon av luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1361 of 28 July amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the certification, oversight and enforcement tasks of the competent authorities in the implementation of the rules concerning the organisations involved in the design and production of aircraft used for sport and recreational aviation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 fastsætter kravene til luftdygtigheds- og miljøcertificering af materiel, dele og apparatur til civile luftfartøjer samt motorer, propeller og dele, der skal installeres deri, herunder certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 indeholder enkle og forholdsmæssigt afpassede regler for luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning, som er omkostningseffektive og mindsker enhver unødig administrativ og økonomisk byrde for de organisationer, der er involveret i konstruktion og fremstilling af sådanne luftfartøjer, samtidig med at det nødvendige sikkerhedsniveau opretholdes.

(3) Der bør derfor også indføres passende regler vedrørende de kompetente myndigheders certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver for at sikre en ensartet gennemførelse af de enkle og forholdsmæssigt afpassede regler, der er indført ved delegeret forordning (EU) 2022/1358 for luftfartøjer, der primært er beregnet til sports- og fritidsflyvning.

(4) Delegeret forordning (EU) 2022/1358 fastsætter en tilstrækkeligt lang overgangsperiode for organisationer, der er involveret i konstruktionen og produktionen af sådanne luftfartøjer, for at sikre, at de overholder de nye regler og procedurer, der er indført ved nævnte forordning. Den samme overgangsperiode bør gælde for reglerne for de kompetente myndigheder.

(5) Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse nr. 05/2021 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, jf. artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.07.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet