Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/827 av 20. mai 2022 om retting av den dansk språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1842 som fastsetter regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til ytterligere ordninger for justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter som følge av endringer i aktivitetsnivå

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/827 of 20 May 2022 correcting the Danish language version of Implementing Regulation (EU) 2019/1842 laying down rules for the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards further arrangements for the adjustments to free allocation of emission allowances due to activity level changes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer den danske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå. 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge. Rettsakten vil ikke bli gjennomført i norsk rett da rettingen kun gjelder den danske språkversjonen av rettsakten. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljøsaker da den ikke har konsekvenser for Norge. 

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mai 2022. Rettsakten faller under EFTA-sekretariatets hurtigprosedyre. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
19.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet