Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om prosedyreregler for ESMA-tiltak overfor visse administratorer av referanseverdier 32022R0804
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs sanksjonsrett overfor tilbydere av datarapporteringstjenester 32022R0803
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner 32022R0790
Fornybar energidirektivet: endringsbestemmelser om beregningsmetode for fornybar energi brukt til kjøling, inkludert fjernkjøling 32022R0759
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia 32022R0743
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser 32022L0738
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia 32022R0705
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser 32022D0679
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr 32022R0671
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid 32022R0670
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta 32022L0642
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt 32022R0617
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022 32022R0594
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser 32022R0590
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)' 32022D0611
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)' 32022D0610
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'SURE' 32022D0609
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme' 32022D0608
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED' 32022D0607
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)' 32022D0606
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'REDcert-EU' 32022D0605
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme' 32022D0604
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU' 32022D0602
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Better Biomass' 32022D0601
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Bonsucro EU' 32022D0600
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs)' 32022D0599
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030 32022D0591
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen 32022R0587
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere 32022R0545
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering 32022D0552
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon 32022R0525
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden 32022R0503
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia 32022R0491
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon 32022R0488
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger 32022R0466
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen 32022R0440
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser 32022L0431
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato 32022R0425
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene 32022R0424
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe 32022R0410
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene 32022R0389
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022 32022L0362
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32022R0305
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål 32022L0276
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper 32022L0275
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester 32022R0256
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0249
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'avkrevd clearingmargin' 32022R0244
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32022R0215
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner 32022R0208
EU-henstilling om tiltak ved mangel på halvledere 32022H0210
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia 32022R0205
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0203
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0201
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0194
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon 32022R0185
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser 32022R0184
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm 32022R0176
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester 32022D0173
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis 32023R0183
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller 32022R0160
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker 32022R0132
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser 32022R0125
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle 32022R0123
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser 32022R0112
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0104
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling 32022D0102
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall 32022R0092
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0080
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm' 32022R0076
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder 32022R0068
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32022R0065
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0038
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse 32022R0035
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet 32022R0029
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer' 32022R0026
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer 32022R0025
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser 32022R0016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser 32022R0003
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie 32022H1215(01)
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022) 52022XC1207(01)
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter 32021H2279
Det europeiske ungdomsåret (2022) 32021D2316
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32021R2308
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2291
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden 32021R2288
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023 32021R2286
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmessig rapportering og offentliggjøring 32021R2284
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger 32021R2282
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser 32021D2301
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser 32021R2268
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler 32021R2259
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang 32021L2261
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre 32021D2267
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg 32021D2252
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia 32021R2249
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32021R2246
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2240
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning 32021R2237
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre 32021R2227