Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon 32022R2579
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen) 32022R2554
Direktiv om kritiske enheters motstandsdyktighet 32022L2557
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet) 32022L2556
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2) 32022L2555
Yrkessjåførdirektivet (2022) 32022L2561
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon 32022R2502
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester 32022R2498
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser 32022R2480
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030 32022D2481
Bærekraftsrapportering for store bedrifter 32022L2464
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) 32022D2462
Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet 32022R2447
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor 32022D2427
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting 32022R2403
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger 32022R2402
EU-henstilling om fremme av suksess i skolen og tiltak mot frafall 32022H1209(01)
Landbruksstatistikk om input og output 32022R2379
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper 32022L2381
Helsetrusler over landegrensene (revisjon) 32022R2371
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) 32022R2370
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon 32022R2345
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet 32022R2312
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter 32022R2299
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022 32022R2295
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester 32022R2294
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023 32022R2279
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger 32022R2258
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland 32022R2204
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød 32022R2203
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav 32022R2123
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon 32022R2122
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA 32022R2121
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering 32022R2120
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon 32022R2119
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning 32022R2118
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager 32022R2117
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan 32022R2116
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer 32022R2114
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter 32022R2113
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester 32022R2112
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter 32022R2111
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån 32022R2115
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller 32022D2110
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer 32022L2100
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet 32022R2094
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen 32022R2074
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen 32022R2067
Digitale tjenester i det indre marked 32022R2065
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser for konsern med globalt systemviktige institusjoner 32022R2036
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022) 32022L1999
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere 32022R1988
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om kontraktsmal for likviditetskontrakter for SMB-utstedere 32022R1959
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike 32022D1973
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger 32022R1929
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act) 32022R1925
EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering 32022R1860
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser 32022R1858
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering 32022R1857
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilgang til informasjon 32022R1856
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre 32022R1855
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland 32022R1911
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen 32022R1841
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket 32022R1667
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser 32022R1666
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av 'Sustainable Biomass Program' 32022D1657
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av den østerriske ordningen AACS 32022D1656
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler 32022R1645
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon 32022L1648
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon 32022L1647
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'KZR INiG' 32022D2461
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen 32022R1617
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022 32022R1616
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler 32022R1615
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen 32022R1466
Aromaforordningen: endringsbestemmelser 32022R1465
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser 32022R1463
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia 32022R1460
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader 32022R1455
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia 32022R1413
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: endringsbestemmelser 32022R1409
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner 32022R1407
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon 32022R1403
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023 32022R1399
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon 32022R0938
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat 32022R1373
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia 32022R1366
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1361
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1360
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1358
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023 32022R1344
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru 32022D1340
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman 32022D1339
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene 32022D1338
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen 32022R1325
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol 32022R1303
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger 32022R1301
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA 32022D1298
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA 32022D1297
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg 32022R1267