Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1675 av 26. juni 2023 om retting av visse språkversjoner av delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1958 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de spesifikke testprosedyrene for og tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til intelligent fartstilpasning og typegodkjenning av slike systemer som separate tekniske enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1675 of 26 June 2023 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2021/1958 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their intelligent speed assistance systems and for the type-approval of those systems as separate technical units

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.9.2023

Tidligere
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.6.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2023)

Sammendrag av innhold

I den tyske og litauiske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2021/1958 har det i en enkelt bestemmelse blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2023/1675 korrigerer de nevnte feil i hhv. den tyske og litauiske språkversjonen av forordning (EU) 2023/1675.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den XX.XX.XXXX, beslutning nr. XXX/202X. Se ellers felt "beskrivelse".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.06.2023
Anvendelsesdato i EU
21.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet