Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
EU-programmet for det indre marked: overvåkings- og evalueringsrammeverk 32023R2445
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr 32023R2444
Merking av økologisk fôr til kjæledyr 32023R2419
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen 32023R2421
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser 32023R2418
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon 32023R2229
Digitale tjenester i det indre marked: koordinering av reaksjoner på hendelser som oppstår fra spredning av ulovlig innhold 32023H2425
Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver 32023R2214
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid 32023R2203
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser 32023R2197
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for ketoprofen 32023R2194
Kvalitetskrav for tvisteløsningsprosedyrer som tilbys av nettbaserte markedsplasser 32023H2211
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen, Kroatia og Hellas 32023R2213
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Sable de Camargue 32023R2178
Verdipapiriseringsforordningen: krav til tilbakeholdelse av risiko for initierende foretak, organiserende foretak, opprinnelige långiver og administrasjonsforetak 32023R2175
Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner 32023R2163
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner 32023R2145
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia 32023D2207
EASA-forordningen 2018: regler og krav for drift og forvaltning av et datalager 32023R2117
Risikovurderinger av teknologiområder 32023H2113
Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon 32023D2106
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser 32023D2383
Bagatellmessig støtte: endringsbestemmelser 32023R2391
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser 32023R2381
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme 32023R2104
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen 32023R2396
Særlige regler om visse varer av ikke-animalsk opprinnelse på listen over varer fra resten av verden 32023R2395
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2091
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2090
Misligholdte lån (NPL): maler for informasjon om kredittteksponeringer 32023R2083
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2059
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2058
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast) 32023R2055
IFRS-forordningen 2023: internasjonale regnskapsstandarder 32023R1803
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud 32023R2049
Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap 32023R2048
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4 32023D2052
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer 32023R1808
Bærekraftig drivstoff for maritim transport 32023R1805
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon) 32023R1804
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024 32023R1797
Energieffektiviseringsdirektivet (2023) 32023L1791
Personvern: nivå på beskyttelse av persondata under EU-US Data Privacy Network 32023D1795
EU-forordning for utvikling og produksjon av mikrochips (2023-2027) 32023R1781
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner 32023R1774
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt 32023R1773
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om driftsregler for brukere av luftrommet 32023R1772
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES) 32023R1770
Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene 32023R1769
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester 32023R1768
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon 32023R1754
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen 32023R1717
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal 32023R1695
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32023R1694
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32023R1693
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser 32023D1696
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon 32023R1675
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) 32023R1674
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett 32023R1670
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett 32023R1669
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32023R1668
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav 32023R1651
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon 32023R1650
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte 32023R1642
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff 32023R1640
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner 32023R1622
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025 32023D1623
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R1616
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R1615
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om visse henvisninger 32023R1607
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser 32023R1606
Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser 32023R1579
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon 32023R1570
Batteriforordningen 2023 32023R1542
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg 32023D1562
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits 32023D1555
Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon 32023R1538
Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler 32023R1537
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18 32023R1530
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp 32023R1510
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024 32023R1507
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024 32023R1484
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser 32023R1472
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger 32023R1470
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter 32023R1464
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser 32023L1438
Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 32023D1423
Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030 32023D1353
Godkjenning av kobberkelat av hydroksyanalog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023) 32023R1334
Produktsikkerhetsdirektivet: krav til barneprodukter 32023D1338
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland 32023R1231
Maskinforordningen (2023) 32023R1230
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2023-2030 32023D1319
Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer 32023R1201
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder som spesifiserer innholdet i krisehåndteringsplanen 32023R1193
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder for skriftlige ordninger og prosedyrer for krisehåndteringskollegienes virkemåte 32023R1192
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff 32023R1185
Særlige regler for legemidler til mennesker ment for omsetning i Nord-Irland 32023R1182
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk 32023R1162
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon 32023R1152