Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler 32023R0905
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen 32023R0861
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 32023R0857
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy 32023R0842
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R0840
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser 32023R0839
Krav til miljøvennlig utforming av husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand og hviletilstand 32023R0826
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer 32023R0814
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: revisjon av primærenergifaktor 32023R0807
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser 32023R0734
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker 32023D0733
Den europeiske grense- og kystvakts onlinesystem for falske og autentiske dokumenter: gjennomføringsbestemmelser 32023D0729
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav 32023D0705
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav 32023D0693
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor 32023H0688
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode 32023R0662
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser 32023R0661
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser 32023R0659
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser 32023R0607
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser 32023R0606
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027 32023R0588
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer 32023R0574
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere 32023R0564
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer 32023L0544
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser 32023R0514
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas 32023R0506
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser 32023R0503
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser 32023R0502
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R0462
Utvidelse av telefonnummerserien 116: vold mot kvinner 32023D0468
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R0451
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R0450
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter 32023R0448
Ekomdirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112 32023R0444
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser 32023R0383
Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system 32023H0397
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Hong Kong 32023D0396
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Aserbajdsjan 32023D0395
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia 32023R0373
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy 32023R0372
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon 32023R0369
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll 32023R0333
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll 32023R0332
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022) 32023L0277
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet 32023R0205
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner 32023R0204
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Slovakia 32023R0224
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter 32023R0203
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner 32023R0217
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester 32023R0212
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene 32023R0207
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner 32023R0182
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging 32023R0167
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon 32023R0166
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada 32023D0172
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse 32023R0144
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32023R0141
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi 32023R0138
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser 32023R0137
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon 32023D0136
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet 32023R0126
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon 32023R0121
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import 32023R0119
Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport 32022R2586
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon 32022R2552
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om med hensyn til informasjon i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon 32022R2581
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon 32022R2580
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon 32022R2579
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen) 32022R2554
Direktiv om kritiske enheters motstandsdyktighet 32022L2557
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet) 32022L2556
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2) 32022L2555
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia 32022R2568
Yrkessjåførdirektivet (2022) 32022L2561
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon 32022R2502
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester 32022R2498
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen 32022R2486
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser 32022R2480
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030 32022D2481
Bærekraftsrapportering for store bedrifter 32022L2464
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) 32022D2462
Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet 32022R2447
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia 32022R2437
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor 32022D2427
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting 32022R2403
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger 32022R2402
EU-henstilling om fremme av suksess i skolen og tiltak mot frafall 32022H1209(01)
Landbruksstatistikk om input og output 32022R2379
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper 32022L2381
Helsetrusler over landegrensene (revisjon) 32022R2371
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) 32022R2370
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia 32022R2348
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon 32022R2345
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet 32022R2312
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter 32022R2299
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022 32022R2295
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester 32022R2294
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023 32022R2279
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger 32022R2258
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland 32022R2204