Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast 32023D2683
EU-standard for grønne obligasjoner 32023R2631
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser 32023L2668
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser 32023L2661
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2660
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter 32023R2652
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne 2023 32023L2673
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32023R2612
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon 32023R2590
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger 32023R2533
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16 32023R2579
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Eau-de-vie de vin de la Marne): endringsbestemmelser 32023R2587
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024 32023R2529
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2025 32023R2527
Tilsyn med verdipapirforetak: endringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene 32023R2526
EU-henstilling om økt andel retur av brukte mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PCer 32023H2585
BNI-forordningen 2019: manglende moms på grunn av svindel og insolvens 32023R2493
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr 32023R2515
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2025-2029 32023D2481
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 12 32023R2468
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia, Italia og Polen 32023R2469
Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner 32023R2441
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU) 32023R2405
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III) 32023L2413
Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester 32023R2450
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser 32023R2431
Forbrukerkredittdirektivet 2023 32023L2225
EU-programmet for det indre marked: overvåkings- og evalueringsrammeverk 32023R2445
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr 32023R2444
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser 32023R2418
Digitale tjenester i det indre marked: koordinering av reaksjoner på hendelser som oppstår fra spredning av ulovlig innhold 32023H2425
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser 32023R2197
Kvalitetskrav for tvisteløsningsprosedyrer som tilbys av nettbaserte markedsplasser 32023H2211
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen, Kroatia og Hellas 32023R2213
Verdipapiriseringsforordningen: krav til tilbakeholdelse av risiko for initierende foretak, organiserende foretak, opprinnelige långiver og administrasjonsforetak 32023R2175
Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner 32023R2163
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner 32023R2145
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia 32023D2207
EASA-forordningen 2018: regler og krav for drift og forvaltning av et datalager 32023R2117
Risikovurderinger av teknologiområder 32023H2113
Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon 32023D2106
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser 32023D2383
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser 32023R2381
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme 32023R2104
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen 32023R2396
Særlige regler om visse varer av ikke-animalsk opprinnelse på listen over varer fra resten av verden 32023R2395
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2091
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2090
Misligholdte lån (NPL): maler for informasjon om kredittteksponeringer 32023R2083
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2059
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser 32023R2058
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast) 32023R2055
IFRS-forordningen 2023: internasjonale regnskapsstandarder 32023R1803
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud 32023R2049
Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap 32023R2048
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer 32023R1808
Bærekraftig drivstoff for maritim transport 32023R1805
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon) 32023R1804
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024 32023R1797
Energieffektiviseringsdirektivet (2023) 32023L1791
EU-forordning for utvikling og produksjon av mikrochips (2023-2027) 32023R1781
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner 32023R1774
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt 32023R1773
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om driftsregler for brukere av luftrommet 32023R1772
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES) 32023R1770
Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene 32023R1769
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester 32023R1768
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon 32023R1754
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen 32023R1717
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal 32023R1695
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32023R1694
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser 32023D1696
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon 32023R1675
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) 32023R1674
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett 32023R1670
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett 32023R1669
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32023R1668
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav 32023R1651
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon 32023R1650
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte 32023R1642
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff 32023R1640
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner 32023R1622
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025 32023D1623
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R1616
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser 32023R1615
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om visse henvisninger 32023R1607
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser 32023R1606
Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser 32023R1579
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon 32023R1570
Batteriforordningen 2023 32023R1542
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg 32023D1562
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits 32023D1555
Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon 32023R1538
Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler 32023R1537
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp 32023R1510
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024 32023R1507
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024 32023R1484
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser 32023R1472
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger 32023R1470
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser 32023L1438