Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene 32022R0389
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022 32022L0362
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32022R0305
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål 32022L0276
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper 32022L0275
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester 32022R0256
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0249
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'avkrevd clearingmargin' 32022R0244
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32022R0215
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner 32022R0208
EU-henstilling om tiltak ved mangel på halvledere 32022H0210
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia 32022R0205
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0203
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0201
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0194
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon 32022R0185
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser 32022R0184
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm 32022R0176
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester 32022D0173
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis 32023R0183
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller 32022R0160
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker 32022R0132
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser 32022R0125
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle 32022R0123
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser 32022R0112
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0104
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling 32022D0102
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall 32022R0092
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0080
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm' 32022R0076
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder 32022R0068
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32022R0065
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32022R0038
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse 32022R0035
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet 32022R0029
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer' 32022R0026
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer 32022R0025
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser 32022R0016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser 32022R0003
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie 32022H1215(01)
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022) 52022XC1207(01)
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter 32021H2279
Det europeiske ungdomsåret (2022) 32021D2316
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32021R2308
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2291
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden 32021R2288
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023 32021R2286
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmessig rapportering og offentliggjøring 32021R2284
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger 32021R2282
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser 32021D2301
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser 32021R2268
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler 32021R2259
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang 32021L2261
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre 32021D2267
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg 32021D2252
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia 32021R2249
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32021R2246
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2240
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning 32021R2237
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre 32021R2227
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2172
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda 32021L2171
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere 32021L2167
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria 32021R2158
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel godtgjørelse 32021R2155
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket 32021R2154
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om hvilke foretak som skal være underlagt kapitaldekningsreglene 32021R2153
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser 32021R2117
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2143
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt 32021H2122
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser 32021L2118
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen 32021R2110
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2107
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt 32021L2101
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk 32021R2089
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021 32021R2070
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet 32021R2052
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R2031
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen 32021R2024
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021 32021R2010
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA) 32021R1958
EU-plattformen for fornybar energi 32021R2003
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia 32021R1977
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser 32021R1963
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon 32021D1967
BNI-forordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms 32021R1948
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl 32021R1938
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål 32021R1937
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler 32021R1933
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene 32021R1921
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen 32021R1907
Statistikk om helsetjenester: utgifter og finansiering 32021R1901
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022 32021R1898
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning 32021R1874
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen 32021R1850
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene 32021R1849
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia 32021R1794
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker 32021D1752
Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane 32021D1730
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse 32021R1727