Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2279 av 1. august 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2279 of 1 August 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2023

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2279 spesifiserer antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023.

I henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om fastsettelse av et felles rammeverk for europeisk statistikk over personer og husholdninger, har EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antall variabler og tittelen på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. 

Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn de obligatoriske variablene som var med i undersøkelsen da rammeforordningen 2019/1700 trådte i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet