Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/662 av 20. januar 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2015/63 med hensyn til metoden for beregning av forpliktelser som oppstår fra derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/662 of 20 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/63 as regards the methodology for the calculation of liabilities arising from derivatives

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2023)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/876 inkluderte en endring av kapitalkravsforordningen (CRR) som innførte en forpliktelse for institusjoner til å beregne eksponeringsverdien av derivatkontrakter i samsvar med mark-to-market-metoden kjent som Standardised Approach – Counterparty Credit Risk (SA-CCR), som erstattet Current Exposure Method eller 'CEM'. SA-CCR-metoden er imidlertid umulig å anvende for verdsettelse av forpliktelser som oppstår fra derivatkontrakter når slik verdsettelse må brukes i henhold til delegert forordning (EU) 2015/63 for beregne bidrag til krisetiltaksfondet. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/662 endrer derfor delegert forordning (EU) 2015/63 for å gjøre det mulig for institusjoner å bruke CEM for verdsettelse av forpliktelser som oppstår fra derivatkontrakter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen innebærer en videreføring av eksistrerende praksis for verdsettelse av derivatjusteringen som inngår i bidragsberegningene til krisetiltaksfondet og har ingen økonomisk eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken

Vurdering
Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen medfører en videreføring av eksistrerende praksis for verdsettelse av derivatjusteringen som inngår i bidragsberegningene til krisetiltaksfondet.

Status
Forordningen er trådt i kraft i EU og under behandling i EFTAs hurtigprosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.01.2023
Anvendelsesdato i EU
01.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet