Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2447 av 30. september 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på de åtteårige variablene i arbeidskraftundersøkelsen om «unge på arbeidsmarkedet», «utdanningsoppnåelse — detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" og "forholdet mellom arbeid og familieliv"

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2447 of 30 September 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment - details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2023)

Sammendrag av innhold
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) omfatter en kjerneundersøkelse og tilleggsmoduler som kombinerer seks sett med åtteårige variabler og to ad hoc-emner over en åtteårsperiode.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2447 supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på de åtteårige variablene for datasettene om "unge på arbeidsmarkedet" og "utdanningsnivå - detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" (som skal gjennomføres første gang i 2024) og "forholdet mellom arbeid og familieliv" (som skal gjennomføres første gang i 2025).

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og titlene på variabler for kjerneundersøkelsen og tilleggsmodulene i Arbeidskraftundersøkelsen. Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn variablene som var med i undersøkelsen da rammeforordningen 2019/1700 trådte i kraft.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2022
Anvendelsesdato i EU
03.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet