Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
02.10.2020
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
05.10.2020
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
05.10.2020
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.10.2020
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
05.10.2020
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt marine arter
05.10.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
05.10.2020
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
02.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
05.10.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
01.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av L-cystin framstilt av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av sinkkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter
30.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
28.09.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
28.09.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
24.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
23.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
21.09.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
21.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
14.07.2020
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
16.09.2020
EUs finansieringsordning for fornybar energi
15.09.2020
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
15.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
09.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
09.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
14.09.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
04.06.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
04.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
11.09.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
10.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
07.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
07.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
16.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
29.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
29.11.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
02.09.2020
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
28.08.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
09.06.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
27.08.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
24.08.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
07.08.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
08.05.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
19.08.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
30.07.2020
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
09.06.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
09.06.2020
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
06.08.2020
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2020
16.07.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
07.08.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
11.08.2020
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
19.05.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
17.07.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
07.08.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
07.08.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
06.08.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
07.08.2020
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
27.07.2020
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
06.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
06.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
06.08.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
06.08.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
05.08.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2020)
04.08.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
05.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
05.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
03.08.2020
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
31.07.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
03.08.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
31.07.2020
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
15.07.2020
Elektronisk godsinformasjon
15.07.2020
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
29.07.2020
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
30.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
23.07.2020
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
27.04.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
27.07.2020
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
24.07.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
24.07.2020
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
24.07.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til purker
24.07.2020
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr: endringsbestemmelser
24.07.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og hester
24.07.2020
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
24.07.2020
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
24.07.2020
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
14.05.2020
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
23.07.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
23.07.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
23.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
20.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
20.07.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
18.05.2020
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
20.07.2020
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
27.04.2020
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
27.04.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’
13.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
13.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
13.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
15.07.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
15.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
16.07.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
08.05.2020
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling
15.07.2020
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
15.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
15.07.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
16.07.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
15.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
15.07.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
03.06.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.07.2020
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
09.07.2020
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
20.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
12.03.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
28.04.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fuglearter ment for egglegging
09.07.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
09.07.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
09.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
09.07.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
09.07.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
09.07.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.07.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
09.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
07.07.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
07.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
06.07.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: forlengelse til 2023 i forbindelse med covid-19-pandemien
02.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
03.07.2020
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD) for varmeisolering av løs mineralull og isolerende bygningselementer til murverk m.m.
02.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
01.07.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
30.06.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
01.07.2020
Henstilling av 30.6.2020 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
30.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
29.06.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
26.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
18.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdisetting
28.05.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
24.06.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
18.06.2020
Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer
18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
09.06.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.05.2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
17.06.2020
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
17.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
17.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
09.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
15.06.2020
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
08.04.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
12.06.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
11.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
08.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
11.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
11.06.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
10.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
09.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
08.06.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
08.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
04.06.2020

Sider