Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/405 av 16. mars 2020 om fastsettelse av ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene som skal oversendes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/405 of 16 March 2020 specifying the arrangements for, and contents of, the quality reports to be transmitted under Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2020)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å fastslå de praktiske ordningene rundt og innholdet i kvalitetsrapporter som skal rapporteres i henhold til rammeforordningen for europeisk landbruksstatistikk, europaparlaments- og rådsfordning (EU) nr. 2018/1091 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI. Innholdet i kvalitetsrapportene bestemmes i forordningens vedlegg.

Kvalitetsrapportene skal inneholde kvalitetskriterier og indikatorer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, med utgangspunkt i kvaliteskriteriene relevans, nøyaktighet med flere. I tillegg skal landene rapportere på områder som kvalitetsledelse, revisjon og mer detaljerte mål på kvalitet når det gjelder metode og utvalg for publiserte og behandlede data. I henhold til forordningen skal også landene rapportere på institusjonelt mandat, konfidensialitet og oppgavebyrde i sammenheng med statistikker knyttet til rammeforordningen for integrert landbruksstatistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede og vil bli dekket innenfor byråets alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2020
Anvendelsesdato i EU
06.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0405
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro