Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De oplysninger, der skal gives af en tredjepart, der søger om tilladelse til at vurdere securitiseringers overholdelse af STS-kriterierne i artikel 19-22 eller artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, bør gøre det muligt for en kompetent myndighed at vurdere, om og i hvilket omfang ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402.

(2) En godkendt tredjepart vil kunne levere STS-vurderingstjenester i hele Unionen. Ansøgningen om tilladelse bør derfor indeholde en omfattende beskrivelse af denne tredjepart, eventuelle grupper, som denne tilhører, samt omfanget af dens aktiviteter. Med hensyn til de STS-vurderingstjenester, derskal leveres, bør ansøgningen omfatte det påtænkte omfang af de tjenester, der skal leveres, og deres geografiske anvendelsesområde.

(3) For at fremme effektiv anvendelse af en kompetent myndigheds godkendelsesressourcer bør alle ansøgninger om tilladelseomfatte en tabel, der klart identificerer hvert enkelt indgivet dokument og dets relevans i forhold til de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse.

(4) For at gøre det muligt for den kompetente myndighed at vurdere, om de gebyrer, der opkræves af tredjeparten, er ikke-diskriminerende samt tilstrækkelige og passende til at dække omkostningerne i forbindelse med levering af STS-vurderingstjenester, jf. artikel 28, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, bør tredjeparten fremlægge omfattende oplysninger om prisfastsættelsespolitikker, prisfastsættelseskriterier, gebyrstrukturer og gebyroversigter.

(5) For at gøre det muligt for den kompetente myndighed at vurdere, om tredjeparten er i stand til at sikre STS-vurderingsprocessens integritet og uafhængighed, bør denne tredjepart fremlægge oplysninger om strukturen i disse interne kontroller. For at gøre det muligt for den kompetente myndighed at vurdere, om kvaliteten af de operationelle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med STS-vurderingsprocessen er tilstrækkelig til at sikre, at resultaterne ikke kan påvirkes i urimelig grad, og for at vurdere, om medlemmerne af ledelsesorganet opfylder kravene i artikel 28, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/2402, bør tredjeparten desuden give omfattende oplysninger om ledelsesorganets sammensætning og om hvert af dets medlemmers kvalifikationer og omdømme.

(6) Koncentrationen af en tredjeparts indtægter er en afgørende faktor i vurderingen af dennes uafhængighed og integritet. En koncentration af indtægter hidrører ikke nødvendigvis kun fra en enkelt virksomhed, idet den også kan opstå som følge af indtægtsstrømme fra en gruppe af økonomisk forbundne virksomheder. I den forbindelse bør en gruppe af økonomisk forbundne virksomheder forstås som en gruppe af forretningsmæssigt forbundne enheder, jf. stk. 9, litra b), i international regnskabsstandard 24 ("oplysning om nærtstående parter") i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/20082, hvor udtrykkene "enhed" og "indberettende enhed" bør forstås som en henvisning til "virksomhed" i forbindelse med nærværende forordning.

(7) Securitiseringsinstrumenter er komplekse produkter, der udvikler sig, og som kræver specialviden. For at gøre det muligt for den kompetente myndighed at vurdere, om tredjeparten har tilstrækkelige operationelle sikkerhedsforanstaltninger og interne procedurer til at vurdere STS-overholdelsen, bør tredjeparten fremlægge oplysninger om sine procedurer vedrørende de kvalifikationer, der kræves af dennes personale. Tredjeparten bør også godtgøre, at dens STS-vurderingsmetode er følsom over for typen af securitisering, og fremlægge nærmere oplysninger om separate procedurer og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ABCP-transaktioner/ABCP-programmer og ikke-ABCP-securitiseringer.

(8) Anvendelse af outsourcingordninger og afhængighed af eksterne eksperter kan give anledning til betænkeligheder med hensyn til robustheden af de operationelle sikkerhedsforanstaltninger og interne procedurer. Ansøgningen bør derfor indeholde specifikke oplysninger om arten og omfanget af sådanne eventuelle outsourcingordninger eller en sådan eventuel anvendelse af eksterne eksperter samt om tredjepartens forvaltning af disse ordninger.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(10) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet