Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2019)

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 har bestemmelser om at det kan benyttes tredjemannskontroll av STS-verdipapiriseringer. Slike kontrollører skal godkjennes av Finanstilsynet. Den tekniske standarden angir hvilke opplysninger som skal sendes til Finanstilsynet i forbindelse med en søknad om å bli kontrollør.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser. Ressursbruken vil avhenge av om noen ønsker å søke om å bli STS-kontollør.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen.

Status
Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet