Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1861 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til presisering av at anvendelsesområdet for nevnte gjennomføringsbeslutning omfatter utvendige LED-lysfunksjoner montert på visse hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV)

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1861 of 31 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 in order to clarify whether the scope of that Implementing Decision includes exterior LED lighting fitted to certain not off-vehicle charging hybrid electric M1 vehicles (NOVC-HEV)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2020)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2019/1861/EU

Kommisjonen godkjente 14. april 2016 en testmetode til bestemmelse av CO2-besparelser ved utvendig LED-lysfunksjoner montert på kjøretøyer i klasse M1.

Produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH — PSA og Renault SA (de anmodende parter) sendte inn en forespørsel 17. desember 2018, for å avklare om omfanget av gjennomføringsbeslutningen inkluderer utvendige LED-lysfunksjoner montert på visse hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV), som er i overensstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3, i vedlegg 8 til regulativ nr. 101 fra De Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa (FN/ECE-regulativ nr. 101).

Kommisjonen har vurdert forespørselen i overensstemmelse med artikkel 12 i forordningen (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse av søknader om godkjennelse av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. På grunnlag av de måledata, som de anmodende parter har forelagt, har Kommisjonen fastslått, at den testmetode som er fastsatt i gjennomføringsbeslutningen 2016/587, bør anses som egnet for bestemmelser av CO2-besparelser ved LED-lysfunksjoner montert på kjøretøy i denne spesifikke gruppen av NOVC-HEV-kjøretøyer.

Det bør derfor presiseres, at for alle nye søknader om sertifisering av CO2-besparelser som behandles etter denne beslutningenss ikrafttredelse, omfatter anvendelsesområdet for gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 kjøretøyer med intern forbrenningsmotor i klasse M1 og NOVC-HEV-kjøretøyer som er i overenstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3 i vedlegg 8 til FN/ECE regulativ nr. 101.

Gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 bør derfor endres tilsvarende.

Det innledende avsnitt i artikkel 2.1 i gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 erstattes med følgende:

" 1. Produsentene kan søke om sertifisering av CO2-besparelser ved en eller flere utvendige LED-lysfunksjoner beregnet til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor i klasse M1 og hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning, som er i overenstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3, i vedlegg 8 til regulativ nr. 101 fra De Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, hvis kjøretøyene er utstyrt med en eller flere av følgende LED-lysfunksjoner"

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesenrapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 31. oktober 2019 og trådte i kraft i EU 27. november 2019.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 11.12.20, beslutning nr. 229/2020. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 ble sendt ESA den 12.12.20.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
27.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1861
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro