Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1278 of 29 July 2019 repealing Implementing Decision 2012/630/EU on the recognition of the legal and supervisory framework of Singapore as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2020)

Samandrag av innhald
Vedtaket er ei oppheving av likeverdsvurderinga i kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/248/EU som avgjorde at det rettslege og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyrå i Singapore var samsvarande med krava som stillast i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009. Sjølv om regelverket framleis oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1060/2009 oppfyller det ikkje tilleggskrava som seinare vart innførd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013. Kommisjonen opphevar difor likeverdsvurderinga med gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1278.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Vedtaket vil gjennomførast i norsk rett ved å oppheve forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU og er innlemma i EØS-avtalen. Reglane trådde i kraft i Noreg den 01.01.2020 gjennom oppheving av forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1278
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro