Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1744 av 17. september 2019 om tekniske spesifikasjoner for elektronisk rapportering fra skip på innlands vannveier og om oppheving av forordning (EF) nr. 164/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1744 of 17 September 2019 on technical specifications for electronic ship reporting in inland navigation and repealing Regulation (EC) No 164/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter nye tekniske spesifikasjoner for elektronisk skipsrapportering som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5, og opphever de tidligere tekniske spesifikasjonene som fremgikk av forordning (EU) 164/2010. De tekniske spesifikasjonene er oppdatert blant annet for å ta hensyn til den teknologiske utviklingen, de nyeste internasjonale standarder og retningslinjer på området, samt erfaringene som er gjort med de tidligere tekniske spesifikasjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet om harmoniserte elveinformasjonstjenester er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a, men det framgår av direktivets artikkel 12 at bare stater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke slike indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 2019/1744 som utfyller direktivet. I tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Rettsakten skal ikke gjennomføres og har av den grunn ikke vært på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Endringsforordningen anses relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 17. september 2019 og publisert i Official Journal 25. oktober 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2019
Anvendelsesdato i EU
26.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro