Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/803 av 17. mai 2019 om de tekniske krav til innholdet av kvalitetsrapporter om europeiske statistikk over prisene på naturgass og elektrisitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/803 of 17 May 2019 concerning the technical requirements regarding the content of quality reports on European statistics on natural gas and electricity prices pursuant to Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Counci

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952 utgjør det felles rammeverket for europeisk statistikk over prisene på naturgass og elektrisitet for sluttbrukere i næringslivet og husholdningene. Forordning (EU) 2016/1952 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalens vedlegg XXI (statistikk).

Rammeforordningen angir detaljerte rapporteringskrav og hvert tredje år skal medlemslandene levere en kvalitetsrapport til EUs statistikkontor Eurostat om statistikken. I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/803 angis de tekniske kvalitetskravene til innholdet i disse kvalitetsrapportene. Dette gjelder omfang og innsamling av anvendte data, beregningskriterier, metode og datakilder og eventuelle endringer. Kravene tar utgangspunkt i kvalitetskravene i forordningen 20019/223 om europeisk statistikk om relevans, nøyaktighet, aktualitet, punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Norge har varslet EFTA om behovet for tilpasning fra kravet i forordning (EU) 2016/1952 om å levere statistikk om priser på naturgass til industrisektoren. Siden norske husholdninger får svært lite av sitt energiforbruk fra naturgass, faller Norge under terskelverdiene i forordningen og er ikke forpliktet til å levere statistikk over naturgasspriser til husholdninger. Disse forholdene vil være relevante når kvalitetsrapportene skal utarbeides.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene av å utarbeide kvalitetsrapporter er begrenset, og vil bli det dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabelt

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet