Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204 av 28. november 2019 om detaljerte forpliktelser for tilbydere av europeiske elektroniske bompengetjenester (EETS), minstekrav til EETS-områdeerklæringen, elektroniske grensesnitt, krav til interoperabilitetskomponenter og oppheving av vedtak 2009/750/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/204 of 28 November 2019 on detailed obligations of European Electronic Toll Service providers, minimum content of the European Electronic Toll Service domain statement, electronic interfaces, requirements for interoperability constituents and repealing Decision 2009/750/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at færdigetablere de juridiske rammer til sikring af interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer bør der fastsættes detaljerede krav angående de forpligtelser, der påhviler udbyderne af europæiske elektroniske vejafgiftstjenester (EETS), indholdet af EETS-områdeerklæringen, de elektroniske grænseflader og krav til interoperabilitetskomponenter.

(2) For at undgå problemer med EETS-systemets serviceniveau bør EETS-udbyderne pålægges at overvåge deres tjeneste og samarbejde med vejafgiftsopkræveren, når vejafgiftssystemet afprøves.

(3) EETS-udbydere bør forelægge vejafgiftsopkræveren specifikke data, således at beregningen af den pålagte vejafgift kan kontrolleres.

(4) For at sikre et velfungerende EETS-system bør EETS-udbydere yde teknisk bistand til at identificere køretøjsudstyret.

(5) Indebærer de i denne forordning fastsatte foranstaltninger behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og, hvis det er relevant, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF. Med dette for øje bør EETS-udbydere ikke pålægges at forelægge flere kundedata til vejafgiftsopkræverne, end det er nødvendigt for at sikre en velfungerende EETS.

(6) Med henblik på at give brugerne relevante oplysninger bør de forskellige tjeneste- og vejafgiftspriskomponenter klart fremgå af faktureringen.

(7) Der bør fastsættes minimumskrav til indholdet af en EETS-områdeerklæring for at give EETS-udbyderne tilstrækkelig klarhed over betingelserne for at udbyde EETS i det pågældende betalingsområde.

(8) En velfungerende EETS forudsætter et mindsteniveau af harmonisering af de elektroniske grænseflader, og hvordan disse grænseflader mellem parterne, navnlig vejafgiftsopkræverne og EETS-udbyderne, fungerer.

(9) Der bør fastsættes specifikke infrastrukturkrav for at sikre, at de involverede parters udstyr kommunikerer og fungerer, som det skal, og for at opnå, at interoperabiliteten og håndhævelsen af EETS fungerer smidigt og sikkert.

(10) For at effektivisere akkrediteringsprocessen for EETS-udbydere er der behov for en vis harmonisering af proceduren for vurdering af interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse med specifikationerne og anvendelsesegnetheden på tværs af de forskellige EETS-områder. En sådan procedure, herunder EF-erklæringernes indhold og udformning, bør derfor fastlægges.

(11) For at sikre sammenhæng i den retlige ramme og et velfungerende EETS-system bør Kommissionens beslutning 2009/750/EF ophæves fra den dato, hvor direktiv (EU) 2019/520 skal være gennemført i alle medlemsstater, dvs. den dato, fra hvilken nærværende forordning og de delegerede retsakter, der er omhandlet i nævnte direktiv, vil finde anvendelse.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Elektronisk Opkrævning af Bompenge, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/520 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
19.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet