Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2181 av 16. desember 2019 om spesifisering av tekniske karakteristika med hensyn til elementer som er felles for flere datasett i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2181 of 16 December 2019 specifying technical characteristics as regards items common to several datasets pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Visse statistiske aspekter er fælles for flere datasæt på tværs af alle syv områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1700. Af hensyn til sammenligneligheden og for at sikre en ensartet fortolkning og anvendelse heraf i hele Unionen er det nødvendigt at specificere de tekniske karakteristika, der er anført i artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning, og de bør gælde for alle områder.

(2) Der er behov for statistikker på både nationalt og regionalt plan. Medlemsstaterne bør fremsende statistikker, som er opdelt efter regionale enheder, til Kommissionen. For at der kan udarbejdes sammenlignelige regionale statistikker, bør data om regionale enheder derfor være i overensstemmelse med NUTS-nomenklaturen.

(3) Statistikker over uddannelse, beskæftigelse og økonomiske sektorer bør være sammenlignelige internationalt, og medlemsstaterne og EU-institutionerne bør derfor anvende statistiske klassifikationer, der er forenelige med ISCED-, ISCO- og NACE-klassifikationerne.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet