Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2181 av 16. desember 2019 om spesifisering av tekniske egenskaper med hensyn til aspekter som er felles for flere datasett, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2181 of 16 December 2019 specifying technical characteristics as regards items common to several datasets pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Enkelte variabler er felles for flere av disse områdene og den den implementerende forordningen standardiserer variablene som er felles for flere datasett. Dette vil bedre sammenlignbarheten og sikre felles tolkning og anvendelse den europeiske statistikken.

Artikkel 2 gir definisjonene for elementer som er felles for undersøkelsene, og artikkel 3 beskriver tekniske forhold ved populasjon og observasjonsenheter. I tillegg beskriver artikkel 4 spesielle tilfeller av hvordan personers vanlige bosted skal defineres, noe som er viktig for samsvar mellom statistikker med personer og husholdninger som observasjonsenhet.

Vedlegget til forordningen gjengir de felles variablene under rammeforordningen, samt variabelbeskrivelser og klassifikasjoner som skal anvendes. I tillegg til at de felles variablene under IESS skal defineres i henhold til standardiserte beskrivelser skal også standardiserte, internasjonale klassifikasjoner for utdanning (ISCED), yrke (ISCO), land (SCL GEO), regioner (NUTS) og næring (NACE) anvendes.

NUTS er en regional inndeling for EU-medlemsland og omfatter ikke EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av de kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2181
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro