Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/448 av 17. desember 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til presisering av behandlingen av OTC-derivater i forbindelse med enkle, oversiktlige og standardiserte verdipapiriseringer for sikringsformål

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/448 of 17 December 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards the specification of the treatment of OTC derivatives in connection with certain simple, transparent and standardised securitisations for hedging purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen presiserer motparters behandling av OTC-derivater som inngås for sikringsformål i forbindelse med enkle transparente og standardiserte verdipapiriseringer. Herunder hvilke vilkår knyttet til utveksling av sikkerhet mellom partene. Verdipapiriseringer som omfattes er definert i forordning (EU) nr. 2017/2402. Sistnevnte forordning er ikke inntatt i norsk rett p.t.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det vises til omtale i sammendraget over. Det vil kunne være behov for teknisk tilpasning fordi kommisjonsforordningen viser til en bestemmelse i forordning (EU) nr 2017/2402 som pt. ikke er tatt inn i EØS-avtalen så må ikrafttredelsen lenkes til ikrafttredelsen av forordning (EU) nr 2017/2402.

Status
Kommsisjonsforordningen er vedtatt 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 27. mars 2020. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Forordningen viser til bestemmelser i forordning (EU) nr. 2017/2402, som heller ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
16.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet