Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689 av 29. mai 2019 om retting av den rumenske språkversjonen av delegeret forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om oppgjørsdisiplin

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1689 of 29 May 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga er ein korreksjon frå Kommisjonen til kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 909/2014. Føremålet med kommisjonsforordninga er å rette på ein språkleg feil i den rumenske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Gjennomføring av kommisjonsforordninga i norsk rett vil eventuelt gjerast i forskrift med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
30.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1689
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro