Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/258 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet av og titlene på variablene for området inntekter og levekår

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/258of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the titles of the variables for the income and living conditions domain

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske inntekts og levekårsundersøkelsen (EU-SILC). Denne forordningen fastslår antall og titler på variabler som skal samles inn for EU-SILC, se vedlegget i forordningen.

Antallet variable overstiger ikke med, mer enn 5%, variablene som samles inn da rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

EU-SILC består av ett sett kjernevariabler, som samles inn årlig, samt et system bestående av syv ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og tre ad-hoc moduler som kombineres over en seksårsperiode. Denne forordningen fastslår kjernevariablene, den første ordinære modulen hvor datainnsamlingen starter i 2021 og en av ad-hoc modulene. Den ordinære modulen gjelder barns materielle mangler og barns helse. Ad-hoc modulen gjelder barns bo og leveforhold i separerte eller sammensatte familier. Resterende seks ordinære moduler blir fastslått i tilsvarende delegerte kommisjonsforordninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
17.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0258
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro