Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1971 av 26. november 2019 om fastslåing av at «Universal Feed Assurance Scheme» oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1971 of 26 November 2019 on recognition of the "Universal Feed Assurance Scheme" for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Bærekraftskriteriene består av to deler:

1. Biodrivstoffet skal medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på minst 50 % i forhold til standardverdier for fossilt drivstoff og brensel. For biodrivstoff som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere er kravet 60 %.

2. Råstoffet til biodrivstoffet skal ikke være dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karbonlager (arealkriteriene).

Kommisjonens utkast til gjennomføringssbeslutning innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med "Universal Feed Assurance Scheme" ("ordningen"), oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Godkjenningen vil gjelde frem til 30. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av "Universal Feed Assurance Scheme" vurderes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonens utkast til gjennomføringsbeslutning ble publisert i Comitology register 31. oktober 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019
Opphører å gjelde
30.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet