Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2241 av 16. desember 2019 om beskrivelse av variablene samt lengden på, kvalitetskravene for og detaljnivået for tidsseriene for oversending av månedlige arbeidsledighetsdata i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2241 of 16 December 2019 describing the variables and the length, quality requirements and level of detail of the time series for the transmission of monthly unemployment data pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Denne implementerende forordningen gjelder variabler, lengde og kvalitetskrav til tidsserier for månedlig arbeidsledighetsstatistikk under rammeverksforordningen.

Månedlig ledighetsstatistikk er en viktig indikator for EUs oppfølging av arbeidsmarkedet og jobbvekst, og det er dermed viktig at ledighetsstatistikken lages med sammenlignbare data og rapporteres innenfor aktualitetskravene. I henhold til forordningen skal månedlig ledighetsstatistikk lages i henhold til prinsippene definert av International Labour Organization (ILO) og konsistent med den kvartalsvise Arbeidskraftundersøkelsen.

Artikkel 3 i forordningen beskriver krav til rapporterte data, og fastslår at medlemsland skal rapportere enten månedlig ledighetsstatistikk, eller dersom medlemsland ikke lager slik statistikk skal grunnlagstall for månedlig ledighet eller månedlige ledighetsestimater. Vedlegg 1-3 beskriver hvilke variabler eller estimater som skal rapporteres i hvert tilfelle.

Forordningen beskriver også rapporteringsfrister, krav til tilbakeregnede tidsserier, datakilder og kvalitetskrav under de ulike alternative rapporteringene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Ettersom forordningen krever betydelig omlegging av dagens statistikk på dette området, vurderes det å be om utsatt ikrafttredelse for kravene, slik europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 artikkel 19 åpner for.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro