Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til reguleringstekniske standarder for minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekravet til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1935 of 13 May 2019 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2020)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning 2019/1935 gjør nivå 2-endringer i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) med hensyn til minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekravet til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere.

Det følger av artikkel 10(7) i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) at summene for profesjonsansvarsforsikring og minstekravet for finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere skal konsumprisindekseres. Fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2017 steg den europeiske konsumprisindeksen med 4,03 %. På bakgrunn av dette gjør delegert kommisjonsforordning 2019/1935 endring i artikkel 10(4) i direktiv 2016/97. Endringen er at profesjonsansvarsforsikringen nå minst skal dekke EUR 1 300 380 per krav og minst EUR 1 924 560 per år for alle krav, opp fra henholdsvis EUR 1 250 000 og EUR 1 850 000. Videre gjør delegert kommisjonsforordning 2019/1935 endring i artikkel 10(6) annet ledd bokstav b i direktiv 2016/97. Endringen er at minstekravet for finansiell kapasitet økes til EUR 19 510, opp fra EUR 18 750.

Endringene trer i kraft i EU 12. juni 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Delegert kommisjonsforordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift til Lov om forsikringsformidling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er i kraft i EU. Forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2019
Anvendelsesdato i EU
13.06.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2016/97)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.11.2021
Høringsfrist
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1935
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro