Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/591 av 11. april 2019 om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland som er godkjent for innførsel til Unionen av forsendelser av høy og halm

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/591 of 11 April 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries authorised for the introduction into the Union of consignments of hay and straw

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2) Rådets direktiv 97/78/EF fastsætter principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande. I henhold til nævnte direktivs artikel 19, stk. 1, skal Kommissionen opstille en liste over planteprodukter, der skal underkastes veterinærkontrol ved grænsen, da de kan udgøre en risiko for spredning af infektiøse eller kontagiøse dyresygdomme til Unionen, og en liste over de tredjelande, som kan få tilladelse til at eksportere disse planteprodukter til Unionen.

(3) Hø og halm er opført i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 som vegetabilske produkter, der er underkastet veterinærkontrol ved grænsen, mens lande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere hø og halm, er opført i bilag V til nævnte forordning.

(4) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 136/2004 for indførsel i Unionen af sendinger af hø og halm fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(5) I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over lande i bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hø og halm i Unionen.

(6) Bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor ændres.

(7) Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.04.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0591
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro