Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/12 av 2. august 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til kompetanser og tilsvarende kunnskap og ferdigheter, ferdighetsprøver, godkjenning av simulatorer og medisinsk skikkethet

Commission Delegated Directive (EU) 2020/12 of 2 August 2019 supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council as regards the standards for competences and corresponding knowledge and skills, for the practical examinations, for the approval of simulators and for medical fitness

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I direktiv (EU) 2017/2397 fastsættes betingelserne og procedurerne for certificering af de kvalifikationer, der kræves af personer, som er involveret i føringen af en flydende struktur på indre vandveje i Unionen. Certificeringen har til formål at fremme mobiliteten, sikre sejladssikkerheden og sikre beskyttelsen af menneskers liv og miljøet.

(2) For at sikre harmoniserede mindstekrav til certificering af kvalifikationer tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte de nærmere krav til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed.

(3) I henhold til artikel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 bør delegerede retsakter henvise til krav, som er fastlagt af Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje ("CESNI"), og omfatte hele teksten af disse krav, såfremt disse krav er tilgængelige og ajourførte, disse krav opfylder eventuelle relevante krav i bilagene til direktivet, og Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI. De tre betingelser blev opfyldt med CESNI's vedtagelse af de første standarder om erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje på dets møde den 8. november 2018.

(4) Kompetencekravene bør fastsætte de kompetencer, der som minimum kræves til at sikre, at den flydende struktur føres på sikker vis, for besætningsmedlemmer på operationelt niveau og lederniveau, for bådførere med tilladelse til at sejle med radarnavigation, for bådførere med tilladelse til at sejle på vandveje for søgående skibsfart, for eksperter i passagerskibsfart og for eksperter i flydende naturgas. Hver krævet kompetence bør defineres med dens tilsvarende viden og færdigheder.

(5) For at de kompetente myndigheder på tilsvarende vis kan gennemføre de praktiske eksamener, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2017/2397, bør der fastsættes krav til praktiske eksamener. Til dette formål bør kravene for hver praktisk eksamen fastsætte de specifikke kompetencer og vurderingssituationer, herunder et specifikt pointsystem og tekniske krav til den flydende struktur og til anlæg på land. For ansøgere til kvalifikationen som bådfører, som ikke tidligere har gennemført en vurdering på operationelt niveau, bør der forefindes et yderligere modul, så evnen til at udføre de tilknyttede tilsynsopgaver også kan verificeres.

(6) Kravene til godkendelse af simulatorer bør fastsættes med det formål at sikre, at de simulatorer, der anvendes til kompetencevurdering, er fremstillet på en måde, der gør det muligt at kontrollere kompetencerne som foreskrevet i kravene til praktiske eksamener. Kravene bør omhandle de tekniske og funktionelle krav til navigationssimulatorer og radarsimulatorer samt den administrative procedure for godkendelse af disse simulatorer.

(7) Med henblik på at mindske de nationale forskelle mellem helbredskrav og undersøgelsesprocedurer og sikre, at lægeattester, der udstedes til dæksbesætningsmedlemmer i forbindelse med sejlads på indre vandveje, er en gyldig indikator for deres helbredsmæssige egnethed til det arbejde, de skal udføre, bør der fastsættes krav til helbredsmæssig egnethed. Kravene bør angive de test, som lægerne skal foretage, og de kriterier, som de skal anvende til at vurdere arbejdsevnen for dæksbesætningsmedlemmer. De bør omfatte syn, hørelse og fysiske og psykologiske forhold, der kan føre til midlertidig eller permanent uarbejdsdygtighed,samt mulige afbødende foranstaltninger og restriktioner. Af hensyn til sammenhængen bør kravene baseres på Den Internationale Arbejdsorganisations og Den Internationale Søfartsorganisations retningslinjer for helbredsundersøgelser, navnlig på de kriterier, der anvendes i forbindelse med kysttjenester.

(8) Datoen for gennemførelsen af dette delegerede direktiv bør tilpasses gennemførelsesdatoerne for direktiv (EU) 2017/2397 af hensyn til sammenhængen og effektiviteten.

(9) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis skal de oplysninger, som medlemsstaterne er forpligtet til at give Kommissionen inden for rammerne af gennemførelsen af et direktiv, være klare og præcise. Dette gælder også for denne delegerede retsakt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet