Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/12 av 2. august 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til kompetanser og tilsvarende kunnskap og ferdigheter, ferdighetsprøver, godkjenning av simulatorer og medisinsk skikkethet

Commission Delegated Directive (EU) 2020/12 of 2 August 2019 supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council as regards the standards for competences and corresponding knowledge and skills, for the practical examinations, for the approval of simulators and for medical fitness

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom nytt direktiv 2020/12 suppleres direktiv 2017/2397 ved at det fastsettes nærmere krav til kompetanse og ferdigheter, praktisk eksamen, godkjennelse av simulatorer og medisinsk skikkethet. Disse fremgår av vedlegg I-IV i direktivet.

Merknader

Vurdering
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 2. august 2019 og publisert i Official Journal 10. januar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0012
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro