Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullerende planlegging (2021-2028)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved opprettelse av flerårig rullerende planlegging

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/256 of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by establishing a multiannual rolling planning

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen fastslår at Kommisjonen skal vedta et system for å rullere gjennomføringen av de ulike undersøkelsene med de tilhørende detaljerte tema. Denne delegerte forordningen etablerer derfor rulleringsplanen for den første åtteårsperioden under IESS, med start i 2021.

Vedlegg I beskriver datainnsamlingsperioder for undersøkelsene som bare har én enkelt periodisitet. Dette inkluderer undersøkelsene om helse, utdanning, bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi i husholdninger, tidsbruk og forbruk. Videre beskrives datainnsamlingsperioder for undersøkelser som har flere periodisiteter. Dette gjelder arbeidskraftundersøkelsen (LFS), samt inntekts og levekårsstatistikk (EU-SILC). Vedlegg II beskriver datainnsamlingsperioder for de mer detaljerte områdene innenfor LFS og EU-SILC.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
17.03.2020

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro