Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/589 av 11. april 2019 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/589 of 11 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the European Union of consignments of aquaculture animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019. EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2) I bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner eller segmenter, fra hvilke det er tilladt at indføre akvakulturdyr i Unionen.

(3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 1251/2008 for indførsel i Unionen af sendinger af akvakulturdyr fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4) I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008, hvorfra indførsel i Unionen af sendinger af akvakulturdyr er tilladt.

(5)m Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres.

(6) Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.04.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0589
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro