Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/519 av 3. april 2020 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for avfallshåndteringssektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2020/519 of 3 April 2020 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the waste management sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2020)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i detaljhandelen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Detaljhandelen er det første dokumentet som ble ferdigstilt. Det blir utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

• Retail trade (Detaljhandelen)

• Tourism (Turistsektoren)

• Construction (Bygg & anlegg)

• Public Administration (Offentlig administrasjon)

• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)

• Food and beverage manufacturing (Produksjon av nærringsmidler og drikkevarer)

• Car manufacturing (Produksjon av biler)

• Manufacture of electronical and electric equipment (Produksjon av elektronisk og elektriske utstyr)

• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)

Waste management (Avfallshåndtering)

• Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Under beskrivelse av best environmental management practics (BEMP) for innsamling av municipal waste (husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet) er det fokus på separat innsamling av avfallsfraksjoner der avfallet oppstår. Dette harmonerer ikke helt med vårt synspunkt (norsk posisjon).

Erfaringen viser at det er utfordrende å få innbyggerne til å sortere avfallet korrekt til tross for omfattende informasjonskampanjer. Dette gjelder spesielt i blokkbebyggelse. For å øke andelen avfall som materialgjenvinnes eller forberedes til ombruk må innsamlingen av avfall fra husholdning være en kombinasjon av separat innsamling der avfallet oppstår og avanserte sentralsorteringsanlegg for separasjon av avfall. Vi mener at avanserte sentralsorteringsanlegg, forutsatt separat sortering av matavfall (biologisk avfall), må anses som BEMP.

ROAF (Ringerike avfallsforedling IKS) er et eksempel på et slik sentralsorteringsanlegg som sorterer ut de ulike avfallsfraksjonene ved hjelp av ulike sensor teknologier, i tillegg til IVAR og det planlegges også ytterligere to anlegg i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2020
Anvendelsesdato i EU
12.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro