Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2240 av 16. desember 2019 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet, om fastsettelse av de tekniske formatene for oversending av opplysninger og om spesifisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området arbeidskraft i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2240 of 16 December 2019 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert arbeidskraftsundersøkelsen (Labour Force Survey (LFS)) som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer tekniske detaljer ved undersøkelsen, variable og deres definisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen.

I tillegg til detaljerte definisjoner for variable og konsepter for undersøkelsen, defineres også populasjonen og det oppstilles detaljerte krav til utvalgstrekking. Forordningen beskriver også datainnsamlingsperioder og enkelte overordnede prinsipper og metoder som skal anvendes i behandlingen av data. Artikkel 10 i forordningen fastslår at enkelte tilbakeregnede serier skal beregnes, i henhold til metode og innholdet i denne forordningen for perioden første kvartal 2009 - fjerde kvartal 2020.

Detaljerte variabelbeskrivelser er gjengitt i forordningens vedlegg 1.

Artikkel 8 viser til detaljerte flytskjema for spørsmål for de ulike delene og modulene av undersøkelsen. Disse er gjengitt i forordningens vedlegg 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2240
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro