Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1851 av 28. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til reguleringstekniske standarder for homogeniteten av de underliggende verdipapiriseringseksponeringer

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1851 of 28 May 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the homogeneity of the underlying exposures in securitisation

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2020)

Den tekniske stanadarden regulerer hvilke krav som skal stilles til homogenitet i underliggende eksponeringer i en STS-verdipapirisering. For å sikre at investorer på en enkel måte skal kunne vurdere risikoprofilen i en verdipapirisering stiller verdipapiriseringsforordningen krav til homigenitet. Homigenitet innebærer at verdipapirseringen skal inneholde en aktivatype.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser utover det som gjelder for hovedrettsakten, verdipapiriseringsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er i kraft i EU. Den er til vurdering av EØS statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
26.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet