Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 av 6. november 2019 om Folkerepublikken Kinas vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold tileuropaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1874 of 6 November 2019 on the adequacy of the competent authorities of the People’s Republic of China pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutningen inneholder en vurdering av Kinas offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystem. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 slår fast at de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i Kina, som ivaretas av the Ministry of Finance og the Securities Regulatory Commission (CSRC) of the People's Republic of China, oppfyller de krav som efølger av direktiv 2006/43/EF artikkel 47 (1).

Beslutningen gjelder for perioden 15. november 2019 til 14. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett. Forskrift til ny revisorlov er under utarbeidelse, og det antas at rettsakten skal tas inn i denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2019
Anvendelsesdato i EU
15.11.2019
Opphører å gjelde
14.11.2024

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1874
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro