Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 av 6. november 2019 om Folkerepublikken Kinas vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1874 of 6 November 2019 on the adequacy of the competent authorities of the People’s Republic of China pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF kan medlemsstaterne kun tillade overførsel til de kompetente myndigheder i et tredjeland af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, som de har godkendt, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter vedrørende de pågældende revisioner, hvis disse myndigheder opfylder krav, som er blevet kendt tilstrækkelige af Kommissionen, og der foreligger arbejdsaftaler på grundlag af gensidighed mellem dem og de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater. Medlemsstaterne har en stigende interesse i yderligere at udvikle samarbejdet med de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina på området for lovpligtig revision. I lyset af denne interesse skal det afgøres, hvorvidt de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina opfylder kriterier, der er tilstrækkelige til disse formål.

(2) En afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til artikel 47, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF omhandler ikke andre specifikke krav vedrørende overførsel af revisionsarbejdspapirer og andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter, som f.eks. arbejdsaftaler på grundlag af gensidighed mellem de kompetente myndigheder, jf. artikel 47, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/43/EF, eller kravene vedrørende overførsel af personoplysninger, jf. artikel 47, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

(3) Samarbejde om overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter til den kompetente myndighed i et tredjeland afspejler den væsentlige offentlige interesse i at føre uafhængigt offentligt tilsyn. Derfor bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for rammerne af de arbejdsaftaler, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF, sikre, at Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder kun anvender dokumenter, der er overført til disse myndigheder i henhold til artikel 47, stk. 1, i nævnte direktiv, til at udføre deres funktion inden for offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer.

(4) Når der gennemføres kontrol eller undersøgelser, må revisorer og revisionsfirmaer kun give adgang til eller overføre deres revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter til Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder på de betingelser, der er fastsat i artikel 47 i direktiv 2006/43/EF og i denne afgørelse.

(5) Med henblik på offentligt tilsyn, kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer bør medlemsstaterne sikre, at kontakt mellem revisorer eller revisionsfirmaer, som de har godkendt, og Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder finder sted via de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, jf. dog artikel 47, stk. 4, i direktiv 2006/43/EF.

(6) I henhold til artikel 47, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/43/EF må medlemsstaterne kun tillade overførsel til de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, som de har godkendt, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter på betingelse af, at der er indgået arbejdsaftaler mellem de pågældende kompetente myndigheder.

(7) Medlemsstaterne bør sikre, at sådanne arbejdsaftaler mellem deres kompetente myndigheder og Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder indgås på grundlag af gensidighed og i henhold til betingelserne i artikel 47, stk. 1 og 2, i direktiv 2006/43/EF, herunder beskyttelse af erhvervsmæssige hemmeligheder og kommercielle interesser, herunder industriel og intellektuel ejendomsret, som er indeholdt i sådanne papirer vedrørende de reviderede enheder eller de revisorer og revisionsfirmaer, der reviderede disse enheder.

(8) Hvis en overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, eller af kontrol- eller undersøgelsesrapporter til Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder indebærer overførsel af personoplysninger, er denne overførsel kun lovlig, hvis den også opfylder kravene vedrørende international overførsel af oplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. I følge artikel 47, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaterne sikre, at videregivelse af personoplysninger mellem deres kompetente myndigheder og Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder er i overensstemmelse med alle gældende principper og regler for databeskyttelse og særlig med bestemmelserne i kapitel V i forordning (EU) 2016/679. Medlemsstaterne bør sikre, at overførsler af personoplysninger er omfattet af fornødne garantier i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EU) 2016/679. Desuden bør medlemsstaterne sikre, at de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina ikke videregiver personoplysninger, der er indeholdt i de overførte dokumenter, uden forudgående samtykke fra de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater.

(9) Folkerepublikken Kinas finansministerium og kommission for regulering af værdipapirer (»CSRC«) er de to offentlige tilsynsorganer, der har kompetence til at undersøge revisorer og revisionsfirmaer, i henhold til Folkerepublikken Kinas regnskabslov, lov om statsautoriserede revisorer og værdipapirlov. Finansministeriet er ansvarligt for at udstede licenser til at udøve revisionsvirksomhed, håndhæve regnskabsregler, fastsætte revisionsstandarder, udføre inspektioner og undersøgelser af revisionsfirmaer og revisorer samt at indgå reguleringsmæssige samarbejdsaftaler vedrørende tilsyn med revisorer. CSRC er, i statsrådets regi, ansvarlig for at føre tilsyn med værdipapirmarkedet samt for at håndhæve værdipapirloven. CSRC har beføjelser til at inspicere virksomheder, der er noteret på fondsbørsen i Shanghai eller fondsbørsen i Shenzhen og virksomheder, der udfører revision af disse børsnoterede virksomheder. Det er den ansvarlige myndighed for tilsyn med og forvaltning af værdipapirer, der udstedes af begge disse fondsbørser. CSRC har, blandt sine tilsynsopgaver, kompetence til at administrere internationale samarbejdsanliggender i værdipapir- og terminssektoren. CSRC har beføjelse til at etablere en samarbejdsmekanisme vedrørende tilsyn sammen med de tilsvarende myndigheder i andre jurisdiktioner med henblik på grænseoverskridende tilsyn med værdipapirmarkederne, herunder samarbejde om revisionsspørgsmål.

(10) Både finansministeriet og CSRC vil være involveret i undertegnelsen af fremtidige bilaterale aftaler om overførsel af revisionsarbejdspapirer. Finansministeriet indtager en ledende rolle i indgåelsen af aftaler med medlemsstaterne og afgør CSRC's deltagelse i forhandlingerne og i undertegnelsen af aftalerne, afhængigt af aftalernes anvendelsesområde og indhold. Nuværende og tidligere medarbejdere i finansministeriet og CSRC er forpligtet til at holde stats-, handels- og arbejdsmæssige hemmeligheder, som de har fået kendskab til i forbindelse med tilsynsaktiviteter, fortrolige og ikke anvende sådanne oplysninger til uvedkommende anliggender.

(11) I henhold til Folkerepublikken Kinas lovgivning kan finansministeriet og CSRC overføre dokumenter svarende til dem, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF, og som vedrører undersøgelser, som de måtte foretage af sådanne revisorer og revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

(12) På det grundlag, og under hensyntagen til den tekniske rådgivning fra Udvalget af Europæiske Revisionstilsynsmyndigheder, som omhandlet i artikel 30, stk. 7, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014, opfylder finansministeriet og CSRC kriterier, som bør kendes tilstrækkelige i henhold til artikel 47, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/43/EF.

(13) Denne afgørelse berører ikke de samarbejdsaftaler, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF.

(14) En konklusion om tilstrækkeligheden af de krav, som de kompetente myndigheder i et tredjeland opfylder i henhold til artikel 47, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2006/43/EF, foregriber ikke den afgørelse, som Kommissionen, jf. direktivets artikel 46, stk. 2, kan træffe vedrørende ækvivalensen af det pågældende tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer.

(15) Denne afgørelse har til formål at fremme et effektivt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder. Den skal give disse myndigheder mulighed for at udøve deres beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser og for samtidig at beskytte de berørte parters rettigheder. Hvis en kompetent myndighed beslutter at indgå en arbejdsaftale på grundlag af gensidighed med de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina for at gøre det muligt at overføre revisionsarbejdspapirer og andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, eller af kontrol- eller undersøgelsesrapporter, er den pågældende medlemsstat forpligtet til at give Kommissionen meddelelse om de arbejdsaftaler på grundlag af gensidighed, den har indgået med disse myndigheder, for at give Kommissionen mulighed for at vurdere, om samarbejdet er i overensstemmelse med artikel 47 i direktiv 2006/43/EF.

(16) Det endelige mål med samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Folkerepublikken Kinas kompetente myndigheder for så vidt angår revisionstilsyn er at etablere tillid til modpartens tilsynssystemer og styrke konvergensen i revisionskvaliteten. En sådan gensidig tillid og større konvergens baseres på ligeværdighed mellem Unionens og Folkerepublikken Kinas revisionstilsynssystemer. Som følge heraf bør overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og af kontrol- eller undersøgelsesrapporter i sidste ende blive en undtagelse.

(17) Denne afgørelse afspejler medlemsstaternes stigende interesse i yderligere at udvikle samarbejdet med de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina på området for lovpligtig revision som et middel til at lette enheder i Unionens adgang til kapitalmarkedet i Folkerepublikken Kina og opfordre virksomheder med hjemsted i Folkerepublikken Kina til at indgå i kapitalmarkedsaktiviteter i medlemsstaterne.

(18) I betragtning af den nuværende mangel på praktisk erfaring med tilsynsmæssigt samarbejde med de kompetente myndigheder i Folkerepublikken Kina bør denne afgørelse finde anvendelse i en begrænset periode.

(19) Uanset tidsbegrænsningen, vil Kommissionen regelmæssigt overvåge markedsudviklingen, udviklingen af tilsyns- og reguleringsbestemmelserne og effektiviteten af det tilsynsmæssige samarbejde, under hensyntagen til de indhøstede erfaringer i forbindelse med tilsynssamarbejdet og også på baggrund af medlemsstaternes input. Kommissionen kan navnlig foretage en særlig gennemgang af denne afgørelse på ethvert tidspunkt inden udløbet af dens gyldighedsperiode, hvis relevant udvikling gør det nødvendigt at revurdere den erklæring om tilstrækkelighed, der er fastsat i denne afgørelse. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(20) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse den 20. maj 2019.

(21) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2019
Anvendelsesdato i EU
15.11.2019
Opphører å gjelde
14.11.2024

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet