Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1910 av 7. november 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 808/2014 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2020

Commission Regulation (EU) 2019/1910 of 7 November 2019 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for reference year 2020

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1910 implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1910 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/variablene som skal gjelde for referanseåret 2020 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistkkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer og forordningen har derfor ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har vurdert forordningen og finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.08.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1910
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro