Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU)2021/473 av 18. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til opplysningsdokumenter, kostnader, gebyrer og risikoreduserende teknikker for det felleseuropeiske individuelle pensjonsproduktet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/473 of 18 December 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on information documents, on the costs and fees included in the cost cap and on risk-mitigation techniques for the pan-European Personal Pension Product

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen).

Formålet er å standardisere informasjonen som skal gis til forbrukere om PEPP-produktene. Det skal gi forbrukerne forståelig og tilgjengelig informasjon, som blant annet kan brukes til å sammenligne ulike PEPP-produkter. Informasjonen som skal gis omfatter blant annet risikoer, kostnader og gebyrer knyttet til PEPP-produktene og opplysninger om eventuelle risikoreduserende teknikker som benyttes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen gjennomføres i norsk rett i forskrift. Det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ikke nevneverdige konsekvenser for det offentlige.

Det er frivillig for markedsaktørene om de vil tilby PEPP-produkter. De som vil tilby PEPP-produkter, må følge reglene i forordningen om hvilken informasjon forbrukere som vil kjøpe produktet, skal få. De overordnede reglene er gitt i morrettsakten. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 22. mars 2021, og trer i kraft i EU 11. april 2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2020
Anvendelsesdato i EU
11.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet