Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia 32010L0016
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk 32010R0164
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers 32010R0175
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy 32010D0115
Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland 32010D0087
Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid) 32010L0010
Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid) 32010L0009
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid) 32010L0008
Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid) 32010L0007
Oppføring av akrolein som et aktivt stoff (biocid) 32010L0005
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter 32010D0072
Forbud mot bruk av diazinon (biocid) 32010D0071
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros 32010D0066
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie 32010D0363
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer 32010R0558
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre 32010D0018
Sektorer utsatt for karbonlekkasje 32010D0002
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer 32009L0163
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser 32009D0975
Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil 32009D0967
Gassapparatdirektivet 32009L0142
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler 32009D0894
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter 32009D0888
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner 32009R1166
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer 32009R1162
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige 32009R1161
Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter 32009R1150
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten 32009L0111
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene 32009D0767
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan 32009D0830
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler 32009R1050
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien 32009L0135
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser 32009L0123
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser 32009L0114
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester 32009D0766
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser 32009R0967
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering) 32009L0105
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter 32009L0107
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering) 32009L0100
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv) 32009L0102
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger 32009L0101
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister 32009D0728
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser 32009D0719
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl. 32009R0822
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi 32009L0113
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land 32009R0748
Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer 32009D0603
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang 32009R0710
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter 32009L0097
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner 32009L0083
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer 32009L0074
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat 32009D0491
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin 32009R0491
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato 32009L0056
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU 32009L0043
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet 32009L0044
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) 32009R0391
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) 32009L0015
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett 32009R0401
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor 32009L0013
Direktiv om ikke-automatiske vekter (kodifisering 2009) 32009L0023
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2009) 32009L0003
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern 32009L0022
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien 32009D0358
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier: endringsbestemmelser 32009L0046
Krav til verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser) 32009L0027
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat 32009D0251
Radiointerferens fra kjøretøyer 32009L0019
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun 32009R0146
Tekniske krav til fartøyer på indre vannveier 32008L0126
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver 32008L0119
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold 32008L0097
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel 32008R1107
Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser 32008R1033
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren 32008R1029
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje 32008R1023
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer 32008R1022
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat 32008R1019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 39 og IFRS nr. 7 32008R1004
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier 32008L0087
Klassifisering og merking av farlige stoffer 32008L0058
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet 32008R0875
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid) 32008L0085
Felles rammer for omsetning av produkter 32008D0768
Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd 32008D0654
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser 32008R0740
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose 32008R0737
Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker 32008R0622
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap 32008L0059
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr 32008L0063
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer 32008R0466
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer 32008R0465
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata) 32008D0393
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist 32008L0046
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene 32008R0301
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser 32008R0308
Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser 32008R0303
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008 32008R0282
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk 32008R0181
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest 32008R0180