Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 146/2009 av 20. februar 2009 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 2076/2005 angående import av fiskevarer fra Kamerun

Commission Regulation (EC) No 146/2009 of 20 February 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 2076/2005 as regards imports of fishery products from Cameroon

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra Kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte forordning.

(2) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 kan medlemsstaterne uanset artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004 på visse betingelser tillade import af fiskevarer fra de tredjelande, der er opført i bilag II til nævnte forordning.

(3) De tredjelande, hvor der endnu ikke var gennemført en EF-inspektion for at kontrollere deres sundhedsbetingelser og efterprøve, om deres kompetente myndigheders kontrol er ligestillet med kravene i fællesskabslovgivningen, blev opført i bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005. Cameroun er således for øjeblikket opført i bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005.

(4) En EF-inspektion i Cameroun i 2003 viste alvorlige hygiejnemangler i forbindelse med håndteringen af fiskevarer, og Camerouns kompetente myndigheders manglende kapacitet til at foretage pålidelig kontrol af fiskevarer. Cameroun er derfor ikke i stand til at fremlægge de nødvendige garantier for, at fiskevarerne er tilvejebragt på betingelser, der mindst er ligestillede med dem, der gælder for produktion og omsætning af fiskevarer i Fællesskabet. Efter inspektionen suspenderede Cameroun sin eksport af fiskevarer til EU.

(5) Camerouns kompetente myndigheder har ikke siden 2004 underrettet Fællesskabet om fremskridt i gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret i 2003. Cameroun afviste i 2008 en EF-inspektion på stedet med den begrundelse, at ingen fiskevirksomheder eller fiskefartøjer fra Cameroun havde planer om at eksportere fiskevarer til EU i den nærmeste fremtid.

(6) Import til Fællesskabet af fiskevarer fra Cameroun bør derfor ikke længere tillades.

(7) Forordning (EF) nr. 2076/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.02.2009
Anvendelsesdato i EU
24.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet